OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Ministerstwo Finansów (Ministerstwo) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.granica.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Status dostępności cyfrowej

Strona internetowa www.granica.gov.pl oraz aplikacje mobilne: Asystent Granica, Mobilna Granica i mTAX FREE PL są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  1. treści niezgodne z wymaganiami zachowania kontrastu w aplikacji mobilnej Asystent Granica.
  2. brak możliwości powiększania treści w aplikacji mobilnej Asystent Granica.
  3. w serwisie nie został zachowany warunek braku powtarzalności linków – linki powtarzają się tylko w punktach, gdzie tekst i obrazek umieszczony po tekście wskazują na tę samą stronę.
  4. wykres dostępny na stronie internetowej w zakładce Prognozy nie został dostosowany do wymogów, tzn. nie zastosowano treści opisującej, co jest na wykresie. Zastąpiono możliwością wyświetlenia danych w formie tabeli.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Niniejsze oświadczenie obowiązuje według stanu na dzień . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół ds. utrzymania i rozwoju wspólnego kanału komunikacyjnego Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej - serwisu granica.gov.pl oraz związanych z nim aplikacji mobilnych.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-02-20.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Jówko, adres poczty elektronicznej dariusz.jowko@mf.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 6945566. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo (strona otwiera się w nowym oknie).

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz.U. 2023 poz. 20) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa w zakładceInformacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących (strona otwiera się w nowym oknie). 

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej siedzib jednostek Krajowej Administracji Skarbowej znajdziesz na stronach tych jednostek w zakładce: Załatwianie spraw / Dostępność. Przejdź do wykazu stron internetowych jednostek KAS (strona otwiera się w nowym oknie).

Aplikacje mobilne

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Mobilna Granica - Android

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Mobilna Granica - iOS

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Asystent Granica - Android

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Asystent Granica - iOS

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej mTAX FREE PL - Android

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej mTAX FREE PL - iOS