Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej mTAX FREE PL - Android

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Ministerstwo Finansów (Ministerstwo) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej mTAX FREE PL dostępnej w sklepie Google Play.
Odnośnik do aplikacji (strona otwiera się w nowym oknie przeglądarki):

Data publikacji aplikacji mobilnej:

Status dostępności cyfrowej

Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: .

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

W aplikacji można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mTAX FREE PL zgłoś pytanie, uwagę lub problem pocztą elektroniczną na adres: mtaxfee@mf.gov.pl. Osobą kontaktową jest: Jolanta Zaremba.

Tą samą drogą możesz złożyć:

  • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
  • skargę na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Możesz także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

W treści żądania:

  • podaj swoje dane,
  • wskaż, że chodzi aplikację mobilną mTAX FREE,
  • wskaż sposób kontaktu,
  • określ formę informacji, jeżeli zgłaszasz potrzebę jej otrzymania w formie alternatywnej.

Zrealizujemy twoje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, to niezwłocznie poinformujemy cię, kiedy realizacja żądania będzie możliwa – termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, będziesz mógł złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę będziesz mógł przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona otwiera się w nowym oknie).

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo (strona otwiera się w nowym oknie).

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz.U. 2023 poz. 20) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących (strona otwiera się w nowym oknie).

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej siedzib jednostek Krajowej Administracji Skarbowej znajdziesz na stronach tych jednostek w zakładce: Załatwianie spraw / Dostępność. Przejdź do wykazu stron internetowych jednostek KAS (strona otwiera się w nowym oknie).