OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.granica.gov.pl oraz swoich aplikacji mobilnych Asystent Granica i Mobilna Granica zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.granica.gov.pl oraz aplikacji mobilnych Asystent Granica i Mobilna Granica. 

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-15

Data publikacji aplikacji mobilnej Asystent Granica: 2016-06-21

Data publikacji aplikacji mobilnej Mobilna Granica: 2014-11-29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-03-01

Data ostatniej dużej aktualizacji aplikacji mobilnej Asystent Granica: 2017-11-23

Data ostatniej dużej aktualizacji aplikacji mobilnej Mobilna Granica: 2018-08-16

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.granica.gov.pl oraz aplikacje mobilne: Asystent Granica i Mobilna Granica są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) treści niezgodne z wymaganiami zachowania kontrastu, ale na każdej podstronie istnieje możliwość przełączania do wersji kontrastowej.

b) nie został zachowany warunek braku powtarzalności linków – linki powtarzają się tylko w punktach, gdzie tekst i obrazek umieszczony po tekście wskazują na tę samą stronę.

c) nie wszystkie teksty alternatywne są dostosowane.

d) wykres dostępny w aplikacji Mobilna Granica oraz na stronie internetowej w zakładce Prognozy nie został dostosowany do wymogów, tzn. nie zastosowano treści opisującej, co jest na wykresie.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie obowiązuje według stanu na dzień 2020-07-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół ds. utrzymania i rozwoju wspólnego kanału komunikacyjnego Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej - serwisu granica.gov.pl oraz związanych z nim aplikacji mobilnych.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2020-09-11.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Kozłowska, adres poczty elektronicznej katarzyna.kozlowska@mf.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 6945566. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej

Asystent Granica:

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.asystent_granica&hl=pl

App Store:https://apps.apple.com/pl/app/asystent

Mobilna Granica:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.mobilnagranica&hl=pl

App Store: https://apps.apple.com/pl/app/mobilna