Przepisy regulujące przepływ osób przez granice

Wykaz przejść granicznych
Obwieszczenie Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia (M.P. z 2015 r. poz. 636) – link do obwieszczenia
Kodeks graniczny Schengen
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. U. L 77 z 23.3.2016, s.1) - link do rozporządzenia
Ustawa o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.) – link do ustawy
Rozporządzenie w sprawie środków finansowych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2122) – link do rozporządzenia
Zasady przekraczania granicy przez osoby niepełnoletnie
link do karty informacyjnej

Przepisy dotyczące przywozu i wywozu towarów

Zwolnienia celne
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (t.j. Dz. U. L 324 z 10.12.2009, str. 23) - link do rozporządzenia
Potwierdzenie wywozu towarów na podstawie dokumentu TAX FREE w celu uzyskania zwrotu podatku VAT
 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) - link do ustawy
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. L 269 z 10 października 2013, str. 1 wersja przekształcona) - link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawa do dokonania zwrotu podatku podróżnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 521) - link do rozporządzenia
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 r. poz. 1248) – link do rozporządzenia
Przywóz broni palnej/amunicji przez cudzoziemca
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 213) – link do rozporządzenia
Wywóz broni palnej/ amunicji przez cudzoziemca
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 213) – link do rozporządzenia
Przywóz broni palnej/amunicji przez obywatela Polski
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955) –link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1612) - link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 213) – link do rozporządzenia
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne (Dz. U. z 2000 r. Nr 17, poz. 222) - link do rozporządzenia
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1609) – link do rozporządzenia
Wywóz broni palnej/amunicji przez obywatela Polski
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 213) – link do rozporządzenia
Przywóz do UE/wywóz z UE wartości dewizowych (zagranicznych środków płatniczych, złota dewizowego, platyny dewizowej) oraz krajowych środków płatniczych
 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 160) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z 23 października 2018 roku w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 (t.j. Dz.U. L 284 z 12.11.2018, str. 6—21) - link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 597) - link do rozporządzenia
 4. Wzory deklaracji środków pieniężnych wwożonych do kraju lub wywożonych za granicę określone zostały w przepisach rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/776 z 11 maja 2021 r. ustanawiającego wzory niektórych formularzy oraz przepisy techniczne dotyczące skutecznej wymiany informacji na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii (Dz.U. L 167 z 12.5.2021, str. 638) - link do rozporządzenia
  Potwierdzenie przywozu do kraju oraz wywozu za granicę środków pieniężnych przez organy celne lub organy Straży Granicznej następuje poprzez odciśnięcie pieczęci organu na obydwu egzemplarzach deklaracji oraz zamieszczeniu na nich podpisu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej lub funkcjonariusza Straży Granicznej.
 5. Ustawa z dnia 10 września1999 r. – Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.19 ze zmianami) – link do ustawy
Przywóz osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego
 1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2122 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 (Dz.U. L 321 z 12.12.2019, str. 45—63) - link do rozporządzenia
Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającym rozporządzenie 998/2003 (Dz. U. L Nr 178 z 28.06.2013, str.1) – link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (Dz.U. L 084 z 31.3.2016, s. 1) - link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 (Dz. U. L Nr 178 z 28.06.2013, str. 109) - link do rozporządzenia
 4. Sprostowanie z dnia 9 grudnia 2014 r. do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz. Urz. UE L 351 z 09.12.2014, str.10) – link do sprostowania do rozporządzenia.
 5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2018/772 z dnia 21 listopada 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 576/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 (Dz. U. L Nr 130 z 28.05.2018, str.1) – link do rozporządzenia
 6. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG) link do decyzji Komisji.
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916) – link do obwieszczenia
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 98) – link do rozporządzenia
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 190) – link do rozporządzenia

Strona internetowa Głównego Inspektoratu Weterynarii

Przywóz zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 61 z 03.03.1997, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 166 z 19.06.2006, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) – link do ustawy
 4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli (Dz.U. L 165 z 21.6.2019, str. 10—22) – link do decyzji
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (Dz.U. 2020 poz. 800) - link do rozporządzenia
 6. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. 2020 poz. 424) - link do rozporządzenia
Wywóz zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 61 z 03.03.1997, str.1, ze zmianami) - link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 166 z 19.06.2006, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) –link do ustawy
Przewożenie przez granicę produktów leczniczych na potrzeby własne
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. Nr 944) – link do ustawy
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zmianami) – link do ustawy
Przywóz zwłok i szczątków ludzkich
 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783) - link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) – link do rozporządzenia
Wywóz zwłok i szczątków ludzkich
 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783) – link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) – link do rozporządzenia
Wywóz z Polski zabytków oraz dóbr kultury
 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury (wersja skodyfikowana - Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2009, str.1) - link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury (t.j. Dz. Urz. UE L 324 z 22.11.2012, str.1) - link do rozporządzenia
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) - link do ustawy
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1470) - link do rozporządzenia
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. z 2011 r. Nr 89, poz. 510) – link do rozporządzenia

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu lotniczym

Akty prawne dotyczące ochrony lotnictwa - link do aktów prawnych
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie dla EOG) – (Dz.Urz.UE L 299 z 14.11.2015, str.1) - link do rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (t.j. Dz.U. 2018 poz.631) - Rozdział 3 -Przewóz broni i amunicji - link do rozporządzenia
Prawa pasażera - link do strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Poradnik dla pasażerów - link do strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Umowy z Federacją Rosyjską

Umowa w sprawie przejść granicznych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (M.P. z 2003 r. Nr 37 poz. 528) - link do umowy
Umowa o zasadach małego ruchu granicznego
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 814) – link do umowy
Umowa o warunkach podróży obywateli
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisana w Warszawie dnia 18 września 2003 r. (M.P. z 2003 r. nr 51 poz. 800) – link do umowy
Umowa o ułatwieniach wizowych z Rosją
Umowa między Wspólnotą Europejska a Federacja Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej (Dz. Urz. UE L 129 z 17.05.2007, str. 25) – link do umowy
Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie dnia 30 sierpnia 1996 r. (M.P. z 2005 r. nr 61 poz. 806) – link do umowy

Umowy z Białorusią

Umowa w sprawie przejść granicznych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. (M.P. z 2003 nr 37 poz. 518) - link do umowy
Umowa o ruchu osobowym
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach ruchu osobowego, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z 2008 nr 83 poz. 733) - link do umowy
Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Mińsku dnia 20 maja 1992 r. (M.P. z 2001 nr 46 poz. 743) - link do umowy

Umowy z Ukrainą

Umowa w sprawie przejść granicznych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (M.P. z 2003 r. Nr 37 poz. 530) – link do umowy
Umowy o zasadach ruchu osobowego
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisana w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r. (M.P. z 2003 nr 56 poz. 878) – link do umowy
Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisanej w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r., podpisany w Warszawie dnia 30 listopada 2007 r. (M.P. z 2009 r. Nr 37 poz. 571) – link do dokumentu
Umowa o zasadach małego ruchu granicznego
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., oraz Protokół podpisany w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 103 poz. 858) – link do umowy
Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (M.P. z 2002 r. Nr 6 poz. 125) – link do umowy
Umowa o wizach
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisana w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r. (M.P. z 2012 r. poz. 643) – link do umowy