Regulamin Serwisu https://granica.gov.pl/TaxFree dla Podróżnego

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Warunki techniczne do korzystania z Serwisu

§ 4 Dane pozyskiwane przez Serwis

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

§ 7 Kierowanie zapytań

§ 8 Prawa autorskie

§ 9 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną oraz zastrzeżenia dotyczące praw autorskich.

2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Minister Rozwoju i Finansów. Obowiązki Administratora Serwisu realizuje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, mający siedzibę przy ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok, NIP 9660437133, REGON 001021122.

3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika.

4. Korzystając każdorazowo z usług Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5. Podstawy prawne regulaminu:

·    Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - (Dz. U. 2016. 1947 z późniejszymi zmianami);

·    Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej - (Dz. U. 2016. 1948 z późniejszymi zmianami);

·    Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity (Dz. U. 2017. 1221 z późniejszymi zmianami);

·    Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

·    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity (Dz. U. 2016. 922).

§ 2 Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik:

Podróżny - osoba fizyczna nieposiadająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, która korzysta z usług Serwisu znajdującego się pod adresem https://granica.gov.pl/TaxFree

2. Administrator - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://granica.gov.pl/TaxFree

4. Pliki Cookiesciasteczka (ang. cookies) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 3 Warunki techniczne do korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z usług Serwisu konieczne jest, aby przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji połączenia na komputerze Użytkownika. Pliki cookies tworzone są w momencie kiedy połączenie szyfrowane jest bezpiecznym  protokołem SSL i są niezbędne do ochrony danych przesyłanych przez Użytkownika do Serwisu.

2. Administrator informuje użytkowników za pośrednictwem serwisu o możliwości wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub jego części w przypadkach planowanych (bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania) lub nieplanowanych (awarie mające wpływ na działanie Serwisu niezależnie od Administratora).

§ 4 Dane pozyskiwane przez Serwis

1. Serwis pozyskuje automatycznie z przeglądarki internetowej Użytkownika następujące dane:

a)  data i godzina przekazania danych,

b)  numer IP komputera, na którym wypełniony został formularz,

c)  rodzaj przeglądarki, którą wykorzystuje Użytkownik;

2. Użytkownik wprowadza poprzez formularz następujące dane dotyczące:

a) wystawcy (Sprzedającego):

i)  nazwę,

ii) NIP,

iii)   kod pocztowy,

b) podróżnego:

i)  imię,

ii) nazwisko,

iii)   kraj,

iv)   nr paszportu;

c) rachunku:

i)  nr rachunku,

ii) datę wystawienia,

iii)   wartość,

d) asortymentu:

i)  ogólna informacja na temat wywożonego towaru;

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik – Podróżny nie ma obowiązku rejestrować się w Serwisie.

2. 2. Użytkownik ma prawo do zgłaszania wywożonych towarów poprzez wypełnienia formularza danymi z dokumentu, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity (Dz. U. 2017. 1221 z późniejszymi zmianami).

3. Wartość brutto towarów na pojedynczym dokumencie wprowadzanym przez Użytkownika nie może być mniejsza niż 300 PLN.

4. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji o sposobie udostępniania danych nie częściej niż raz na 6 miesięcy (art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity (Dz. U. 2016. 922).

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator Serwisu – będąc organem Krajowej Administracji Serwisu, w myśl artykułu 2, 45, 47 i 54 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - o Krajowej Administracji Skarbowej - (Dz. U. 2016. 1947 z późniejszymi zmianami) posiada prawo do przetwarzania danych osobowych bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.

2. Administrator posiada prawo do weryfikacji danych podanych w Serwisie przez Użytkownika, podczas potwierdzenia wywozu towarów deklarowanych na dokumencie o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity (Dz. U. 2017. 1221 z późniejszymi zmianami) w oddziałach celnych granicznych.

3. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - (Dz. U. 2016. 1947 z późniejszymi zmianami), informacja uzyskana od Użytkownika Serwisu, która na mocy przepisów odrębnych podlega ochronie, jest tajemnicą skarbową. Przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę skarbową, w tym danych osobowych, jest dozwolone w przypadku, gdy Administrator jest do tego upoważniony lub zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 7 Kierowanie zapytań

1. Wszelkie zapytania oraz propozycje zmian należy kierować do Administratora na adres pocztowy jak w § 1 pkt 2 lub pocztą elektroniczną na adres is@pd.mofnet.gov.pl

2. Rozpatrzenie zapytania następuje w terminie 30 dni od jego skutecznego otrzymania. Odpowiedź w sprawie zapytania jest wysyłana na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu lub na inny wskazany przez Użytkowania adres.

§ 8 Prawa autorskie

1. Majątkowe prawa autorskie do składników oprogramowania Serwisu oraz utworów w szczególności: opisów, instrukcji, filmów szkoleniowych, itp. należą do Administratora Serwisu Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) - tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

§ 9 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od 24.05.2017 r. i jest publikowany na stronie internetowej www.granica.gov.pl/TaxFree


Strona aktualizowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Copyright © 2004-2023 by Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej