2020-12-31

Informacja dotycząca ogólnych zasad przekraczania granic zewnętrznych UE przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich, obywateli polskich na stałe zamieszkujących w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego – najczęściej zadawane pytania (plik pdf; 95 KB)


2019-12-04

Zespół Centrum Kompetencyjnego wspomagającego Departament Ceł Ministerstwa Finansów w zakresie utrzymania, administrowania i rozwoju systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych” informuje, że Austria wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2019 r. elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów przez podróżnych poza terytorium Unii Europejskiej (UE) na lotnisku w Wiedniu i zgodnie z art. 147 ust. 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.), przekazała Komisji Europejskiej stosowne informacje dot. wzoru nowej, elektronicznej pieczęci w postaci kodu QR eValidation, która potwierdza wywóz towarów przez podróżnego poza terytorium UE.

Powyższe oznacza, że jeżeli wywóz nabytych w Polsce towarów w systemie TAX FREE przez podróżnego poza UE jest dokonywany z terytorium Austrii poprzez lotnisko w Wiedniu, to ten wywóz może zostać potwierdzony elektroniczną pieczęcią w postaci kodu QR eValidation zamiast ostemplowania dokumentu TAX FREE właściwą „tradycyjną” pieczęcią, która nadal może być stosowana.

Zatem dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy o VAT, zawierający potwierdzenie elektroniczną pieczęcią w postaci dołączonego do tego dokumentu wydruku kodu QR eValidation może stanowić podstawę do dokonania zwrotu podatku podróżnemu.


2018-03-23

W dniu 13-03-2018 r. zostało opublikowane „Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym” - link http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000521/O/D20180521.pdf (plik PDF 272 KB)


2017-10-20

Nowe skróty nazw urzędów celno-skarbowych w stemplach "VAT-ZWROT"
Wszystkie podmioty korzystające z procedury „VAT-ZWROT" uprzejmie informujemy, że Minister Finansów zatwierdził na potrzeby stempli „VAT-ZWROT" nowe skróty nazw urzędów celno-skarbowych w stemplach.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r., poz. 363. (plik pdf; 105 KB) stare wzory stempli mogą być wykorzystywane do 31 grudnia 2017 roku.
Wykaz skrótów od nazw urzędów celno-skarbowych w stemplach VAT-ZWROT (plik PDF, 187 KB).


2017-07-05

Krajowa Administracja Skarbowa informuje, iż z dniem 01 sierpnia 2017 r. zostanie obniżona kwota minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług z 300 zł do 200 zł - (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017r., poz. 1248).Strona aktualizowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Copyright © 2004-2021 by Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej