2016-05-11

Służba Celna informuje, iż z dniem 01 czerwca 2016r. zostanie podniesiona kwota minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług do kwoty 300 zł - (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2016r., poz. 500).

 


2014-05-26

Komunikat w sprawie sposobu postępowania w przypadku, gdy podróżny chce otrzymać na dokumencie TAX FREE potwierdzenie wywozu towaru, którego brak stwierdzono podczas wcześniejszej kontroli (tzw. wywóz towaru partiami).

Służba Celna informuje, iż w przypadku gdy podróżny wywozi z terytorium Unii Europejskiej faktycznie tylko część towarów wyszczególnionych na dokumencie TAX FREE, to ma on bezwzględny obowiązek taki fakt zgłosić funkcjonariuszowi celnemu w granicznym oddziale celnym. Potwierdzeniem wywozu zostaną, w takim przypadku, objęte tylko te towary, które będzie on posiadał w bagażu osobistym w momencie przekraczania granicy. Nie ma możliwości powtórnego zgłoszenia, w późniejszym terminie, na tym samym dokumencie TAX FREE towarów, których brak zgłoszono w momencie dokonywania pierwszej odprawy celnej.

 


data aktualizacji: 2014-05-13

Komunikat w sprawie wymogów formalnych nazw towarów podawanych w dokumentach TAX FREE oraz dołączonych do nich paragonach z kas rejestrujących.

 

Służba Celna przypomina, iż obowiązujące przepisy nakładają na sprzedawców/(podatników) dokonujących sprzedaży towarów z zastosowaniem dokumentów TAX FREE obowiązki w zakresie podawania w dokumencie TAX FREE oraz na dołączonym do niego paragonie z kasy rejestrującej co najmniej nazw towarów ujętych w przedmiotowych dokumentach pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację. Wymogi w powyższym zakresie określają:

- § 4 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym z dnia 28 marca 2011 r. tekst jednolity z 7 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 426) - w odniesieniu do dokumentu TAX FREE;

- art. 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14-03-2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363) – w odniesieniu do paragonu z kasy rejestrującej.

Wymóg „jednoznaczności” wymusza na sprzedawcy towarów/(podatniku) stosowanie nazw konkretnych towarów, a nie nazw grup towarów (np.: jabłka, śliwki a nie owoce oraz laptop, telewizor a nie elektronika, itd.).

Podawanie nazw wywożonych towarów w wyżej wymienionych dokumentach w sposób odmienny od określonego w powołanych przepisach prawa, który będzie uniemożliwiał jednoznaczną ich identyfikację (np.  samych skrótów, ciągu liczb, liter lub różnych ich kombinacji), będzie traktowany jako błąd formalny, skutkujący odmową potwierdzenia wywozu towarów na dokumencie TAX FREE.


2013-03-31

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U. 2013. 360) od dnia 01-04-2013 r. ulegnie zmianie brzmienie § 4 pkt. 12 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 68, poz. 361). Obecnie obowiązującą treść: „12) napis: "Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione w stanie nienaruszonym (z wyjątkiem pozycji...) poza terytorium Unii Europejskiej" oraz miejsce na datę, podpis i stempel funkcjonariusza celnego” zastąpi nowa w brzmieniu: - „12) napis: "Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz, że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej" oraz miejsce na podpis funkcjonariusza celnego i pieczęć „Polska-Cło”.

Dodatkowo powołane rozporządzenie zmieniające wprowadza wymóg umieszczenia na dokumencie TAX FREE „miejsca na uwagi urzędowe”.  

DLATEGO TEŻ W TREŚCI DOKUMENTÓW TAX FREE WYSTAWIANYCH OD DNIA 01-04-2013 R. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ZMIANY.

 


2013-10-03

Służba Celna usprawnia system "Zwrot VAT dla Podróżnych"

 

Służba Celna przygotowała kolejne rozwiązanie usprawniającą korzystanie z ogólnopolskiego systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych”. Od 3 października 2013 r. właściciele sklepów, których interesuje rozszerzony dostęp do usługi oferowanej przez Służbę Celną, mogą złożyć wniosek również za pomocą elektronicznej platformy ePUAP.

W celu usprawnienia funkcjonowania obrotu towarowego z zagranicą z wykorzystaniem dokumentów Tax Free Służba Celna umożliwia sprzedawcom dostęp do systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych” na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

Dostęp do systemu na poziomie podstawowym jest możliwy po bezpłatnym założeniu przez sprzedawcę konta w serwisie Służby Celnej www.granica.gov.pl/TaxFree. Dostęp podstawowy zapewnia użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach Tax Free oraz zestawienie dokumentów Tax Free wprowadzonych przez siebie do systemu.

Dostęp do Systemu na poziomie rozszerzonym jest możliwy po wypełnieniu i przesłaniu do Izby Celnej w Białymstoku stosownego  wniosku. Od 3 października 2013 r. zainteresowani rozszerzonym dostępem do systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych” sprzedawcy mogą takie wnioski przesyłać również poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem tzw. bezpiecznego podpisu lub profilu zaufanego. Bezpośredni adres ww. usługi znajduje się tu: kliknij

Do głównych zalet dostępu rozszerzonego do systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych” można zaliczyć możliwość uzyskiwania zestawień wszystkich zarejestrowanych dokumentów Tax Free przez danego sprzedawcy, weryfikację aktualnego statusu wystawionych dokumentów, bezpieczną wymianę informacji między przedsiębiorcą a Służbą Celną (m.in. poprzez usługę Web Service) oraz wyeliminowanie przypadków fałszerstw dokumentów Tax Free

 


 

 Strona aktualizowana przez Izbę Celną w Białymstoku.
Copyright © 2004-2017 by Izba Celna w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.