Downloads

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny - tekst rozporządzenia

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1 ze zm.) - tekst dyrektywy

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685) - tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 19) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE (Dz. U. z 2021 r., poz. 1363) - tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1248) - tekst rozporządzenia


Logo TAX FREE:

plik SVG do pobrania

Web Service dla TAX FREE: dostęp do usługi »