Państwowa Służba Celna Ukrainy poinformowała o wejściu w życie od 1 lipca 2021 r przepisów paragrafu 61 rozdziału XXI Kodeksu Celnego Ukrainy o obowiązkowej rejestracji w Państwowej Służbie Celnej Ukrainy nierezydentów, którzy zgłaszają towary na Ukrainie .

Zgodnie z częścią ósmą art. 455 Kodeksu Celnego Ukrainy brak rejestracji jest podstawą do odmowy odprawy celnej i przejazdu przez granicę celną Ukrainy towarów, pojazdów użytkowych.

Zgodnie z pierwszą częścią art. 455 Kodeksu Celnego Ukrainy, obowiązkowi rejestracji podlegają osoby niebędące rezydentami, które są:

  • zgłaszającymi towary, pojazdy użytkowe, w przypadkach przewidzianych w par. 4 drugiej części artykułu 265 Kodeksu Celnego Ukrainy (przewoźnicy zagraniczni przewożący towary, pojazdy użytkowe, przejeżdżający tranzytem przez terytorium Ukrainy);
  • przewoźnikami towarów przez granicę celną Ukrainy i/lub między urzędami celnymi na terytorium Ukrainy lub jest osobami odpowiedzialnymi za taki przewóz (przewoźnicy zagraniczni przewożący towary pod kontrolą celną).

Istnieje możliwość rejestracji:

  • przy wjeździe lub wyjeździe z Ukrainy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego bezpośrednio w przejściu granicznym i dostarczenie kopii poświadczenia rejestracji nierezydenta wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji;
  • przesyłając wypełniony formularz wniosku pocztą do dowolnego urzędu celnego
    i dostarczając kopię poświadczenia rejestracji wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji;
  • poprzez złożenie bezpośrednio w dowolnym urzędzie celnym wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz kopii poświadczenia rejestracji wystawionego przez właściwy organ kraju rejestracji lub złożenie tych dokumentów za pośrednictwem osoby upoważnionej, działającej na podstawie pełnomocnictwa nierezydenta, lub za pośrednictwem agenta celnego, działającego na podstawie umowy między nierezydentem a ukraińskim agentem celnym.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w dowolnym języku oficjalnie uznanym dla komunikacji międzynarodowej. Aby przyspieszyć przetwarzanie informacji, pożądane jest wypełnienie formularza w języku ukraińskim lub angielskim.

Po wprowadzeniu danych z wniosku formularza zgłoszeniowego do systemu informatycznego służby celnej, osobie niebędącej rezydentem w ciągu godziny zostanie nadany tymczasowy numer rejestracyjny.

Odmowa nadania tymczasowego numeru rejestracyjnego jest możliwa, jeżeli:

  • formularz zgłoszeniowy nie zawiera wszystkich wymaganych danych;
  • nierezydent jest już zarejestrowany.

Tymczasowy numer rejestracyjny umożliwia osobie niebędącej rezydentem załatwienie bez ograniczeń wszelkich formalności i procedur celnych.

Nierezydent zostanie poinformowany o zarejestrowaniu i nadaniu numeru rejestracyjnego w ciągu kolejnych pięciu dni roboczych.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Państwowej Służby Celnej Ukrainy

https://customs.gov.ua/oblik-nerezidentiv#scrollTop=0%20(w j. ukraińskim i j. angielskim zawierający wzory formularzy pustych i przykładowo wypełnionych)

https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/for-non-residents-550(w j. angielskim)