Od 3 czerwca 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005  Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty.

Rozporządzenie 2018/1672 rozszerza obowiązki osób przemieszczających środki pieniężne przez granicę oraz obszary kontroli przeprowadzanych przez służby graniczne. Dotyczy to przepływu środków pieniężnych w transporcie, na przykład środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii w przesyłkach pocztowych, przesyłkach kurierskich, przesyłkach cargo lub ładunkach kontenerowych. Rozszerzono także definicję środków pieniężnych o towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości oraz karty przedpłacone.

Osoba przewożąca środki pieniężne w wysokości co najmniej 10 000 EUR, wjeżdżając do Unii lub wyjeżdżając z niej, musi złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu żadnego znaczenia.

W przypadku, gdy środki pieniężne w transporcie w wysokości co najmniej 10 000 EUR są wwożone do Unii lub wywożone z Unii, 

  • jeśli deklarację składa podróżny – ma obowiązek dokonania zgłoszenia środków pieniężnych,
  • jeśli środki przesyłane są w przesyłkach - organy celne mogą wymagać od nadawcy lub odbiorcy lub ich przedstawiciela danych środków pieniężnych, w zależności od przypadku, aby złożył deklarację ujawnienia środków pieniężnych w terminie 30 dni.

Poniżej zamieszczamy link do treści ww. rozporządzenia wykonawczego, jak i wzorów przedmiotowych formularzy:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.167.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A167%3ATOC

Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla osób wypełniających formularze deklaracji lub ujawnienia środków pieniężnych (plik PDF; 200 KB)

Pozostałe akty prawne obowiązujące w obszarze przestrzegania prawa dewizowego znajdziesz  tutaj