Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa od 1 stycznia 2021 r. stali się automatycznie obywatelami państw trzecich. Szczegółowe procedury odprawy granicznej stosowane przez Straż Graniczną wobec tej kategorii osób będą jednak zróżnicowane w zależności od ich aktualnego statusu 

 1.  Obywatele Zjednoczonego Królestwa, ale także członkowie ich rodzin (niezależnie od posiadanego obywatelstwa), którzy mieszkali w Polsce przed zakończeniem tzw. okresu przejściowego (czyli do 31 grudnia 2020 r.) i nadal tu mieszkają, nazywani beneficjentami umowy o wystąpieniu, w dalszym ciągu będą objęci ochroną.

Aby jednak z tych uprawnień mogli skorzystać podczas odprawy granicznej powinni poza ważnym paszportem, potwierdzającym ich tożsamość i obywatelstwo - przedstawić funkcjonariuszom SG stosowne dokumenty/dowody to potwierdzające (w tym np. karty pobytu/dokumenty pobytowe/zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu/zaświadczenia o złożeniu wniosku ws. wydania dokumentu pobytowego, ale również inne dokumenty np. świadczące o prowadzeniu działalności gospodarczej w RP, zatrudnieniu pobieraniu nauki, studiach, a nawet faktury, rachunki poświadczające pobyt w Polsce etc.) lub w przypadku braku takich materialnych dowodów będą zobligowani do udzielania funkcjonariuszom wszelkich innych wyjaśnień, które pozwolą na ustalenie, że są de facto „beneficjentami umowy o wystąpieniu” i tym samym mogą skorzystać z pewnych odstępstw od standardowych procedur odprawy granicznej, przewidzianych dla „obywateli państw trzecich”.

Przedstawienie tego typu dokumentów/dowodów przez ww. osoby będzie np. skutkowało odstąpieniem od zamieszczania w ich paszportach stempli kontroli granicznej, a co za tym idzie - limitowania dozwolonego czasu pobytu w RP tylko do 90 dni w każdym 180-dniowym okresie.  

Więcej informacji nt. przepisów prawa krajowego, zasad uzyskiwania odpowiednich dokumentów, zezwoleń, regulowania pobytu, przez (beneficjentów umowy o wystąpieniu) będących obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich w naszym kraju  pod linkiem  https://udsc.gov.pl/brexit-pobyt-obywateli-wielkiej-brytanii-po-okresie-przejsciowym/

 1. Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich, którzy nie zaliczają się do w ww. kategorii „beneficjentów umowy o wystąpieniu”,  podlegają od 1 stycznia 2021 r. standardowi odprawy szczegółowej - tak jak obywatele innych państw trzecich.

Oznacza to, że podczas kontroli na granicy zewnętrznej UE/SCH (m.in. podróży z/do GB) osoby te muszą spełniać warunki określone w Kodeksie Granicznym Schengen (Dz.Urz. UE L 77 z 23.3.2016 z późn.zm.), czyli m.in.:

 • posiadać ważny paszport, wydany w okresie ostatnich 10 lat i ważny jeszcze przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich;
 • uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do państwa pochodzenia;
 • nie być osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
 • nie mogą widnieć w bazach danych jako osoby, stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich;

Przekroczenie granicy,  o ile będzie to podróż w ramach pobytu krótkoterminowego, będzie każdorazowo potwierdzana przez funkcjonariusza Straży Granicznej stemplem kontroli granicznej w paszporcie.

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z warunków wjazdu może skutkować odmową wjazdu, zgodnie z procedurami przewidzianymi w regulacjach prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do obywateli państw trzecich!

WAŻNE:

Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich, niezależnie od tego, czy przynależą do kategorii „beneficjentów Umowy o wystąpieniu” (vide pkt I) czy też będą przekraczać granicę, tak jak wszyscy inni „obywatele państw trzecich” (pkt II) - od 1 stycznia 2021 r. są zobligowani do korzystania na przejściach granicznych tylko z pasów ruchu oznaczonych „All passports”, a na lotniskach nie mogą korzystać z tzw. bramek ABC do automatycznej kontroli granicznej.


Szczegółowe informacje nt. zasad wjazdu i pobytu w Wielkiej Brytanii obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.   https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wielka-brytania 


***

From 1 January 2021 the rules for crossing the border by citizens of the United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland and British Overseas Territories citizens have changed.

UK nationals automatically became third country nationals from 1 January 2021. Detailed procedures of border checks applied by the Border Guard towards this category of persons will,

however, vary depending on their current status ∨

 1. UK citizens, but also members of their families (regardless of their citizenship) who lived in Poland before the end of the so-called transition period (that is until 31 December 2020) and still living here, called beneficiaries of the withdrawal agreement, will continue to enjoy protection.

However, in order to be able to exercise these rights during border checks, they should, apart from a valid passport confirming their identity and citizenship, present to Border Guard officers appropriate documents/evidence confirming this (including e.g. residence cards/residence documents/certificates of registration of stay/certificates of submission of an application for residence permit, but also other documents, e.g. that confirm conducting of business activity in the Republic of Poland, employment, education, studies, and even invoices, bills confirming the stay in Poland, etc.) or in the absence of such material evidence, they will be obliged to provide officers with any other explanation that would establish that they are in fact "beneficiaries of the withdrawal agreement" and thus may benefit from certain exemptions from the standard border check procedures provided for "third country nationals".

Presentation of this type of documents/evidence by the above-mentioned persons will result in e.g. dispense from inserting border control stamps in their passports, and thus – limiting the allowed time of stay in the Republic of Poland only to 90 days in each 180-day period.

More information on the provisions of national law, the rules for obtaining appropriate documents, permits, regulating of residence, by (beneficiaries of the withdrawal agreement) citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and British Overseas Territories citizens in our country, at the following link 

https://udsc.gov.pl/brexit-pobyt-obywateli-wielkiej-brytanii-po-okresie-przejsciowym/

 1. Citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and British Overseas Territories citizens who do not fall within the above-mentioned category of "beneficiaries of the withdrawal agreement", from 1 January 2021, are subject to the standard of the detailed check – just like nationals of other third countries.

This means that during checks at the external border of the EU/SCH (including travel from/to GB), these persons must meet the conditions set out in the Schengen Border Code (EU Journal of Laws L 77 of 23.3.2016, as amended), that is i.a.:

 • have a valid passport, issued within the last 10 years and valid for at least three months after the intended date of departure from the territory of the Member States;
 • justify the purpose and conditions of the planned stay and have sufficient means of subsistence, both for the duration of the planned stay and for the return to the country of origin;
 • not to be persons towards whom refusal of entry has been entered in the SIS;
 • must not appear in databases as persons posing a threat to public policy, internal security, public health or the international relations of any of the Member States;

Crossing the border, provided that it is a short-term stay, will be confirmed each time by a Border Guard officer with a border control stamp in the passport.

Attention! Failure to comply with any of the entry conditions may result in refusal of entry, in accordance with the procedures provided for in the regulations of European Union law for third-country nationals!

IMPORTANT:

Citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and British Overseas Territories citizens, regardless of whether they fall under the category of 'beneficiaries of the withdrawal agreement' (see point I) or will cross the border like all other 'third country nationals' (point II) – from 1 January 2021 are obliged to use only the lanes marked "All passports" at border crossing points, and at airports they cannot use the so-called ABC gates for automatic border control.

Detailed information on the rules of entry and stay in the United Kingdom in force from 1 January 2021  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wielka-brytania