Zgodnie z UMOWĄ o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej - (Dz. Urz. UE 2019/C 384 I/01) z dniem 01 stycznia 2021 r. nastąpi zakończenie okresu przejściowego i zaczną obowiązywać między innymi formalne uregulowania prawne zawarte w art. 147 DYREKTYWY 2006/112/WE RADY
z dnia 28 listopada 2006 r. – (Dz. Urz. UE. 2006/L 347/01) w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do podróżnych posiadających stałe miejsce zamieszkania na terytorium  Wielkiej Brytanii.

                Na podstawie powołanego przepisu z dniem 01 stycznia 2021 r. podróżni, którzy dokonali zakupu towarów na terytorium Unii Europejskiej (EU) w ramach procedury TAX FREE i posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii, będą  traktowani jak obywatele państw trzecich. Tym samym będzie im przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE, które w stanie nienaruszonym zostaną wywiezione przez nich poza terytorium UE
w bagażu osobistym podróżnego.

Warunkiem ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE będzie posiadanie przez podróżnego potwierdzenia wywozu towarów w formie określonej przepisami Państwa Członkowskiego z terytorium, którego nastąpił faktyczny wywóz towarów.

                UWAGA! Podróżni posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej , która na mocy zapisów  Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej będzie traktowana jako Państwo Członkowskie UE, nie będą mogli korzystać z procedury TAX FREE.

                Szczegółowe informacje w zakresie zasad korzystania z procedury TAX FREE w Polsce są dostępne na stronie www.granica.gov.pl w zakładce „TAX FREE” (link)