Czasowe ograniczenia w ruchu granicznym na polskim odcinku granicy zewnętrznej UE

 

·         Od 15 marca 2020 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawieszony lub ograniczony jest ruch graniczny na części przejść z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

·         Krajowa Administracja Skarbowa prosi przewoźników transportowych, aby w celu przekroczenia granic z tymi państwami, kierowali się na przejścia graniczne na których jest dozwolony towarowy ruch graniczny.     

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, od 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 :

§  Zawiesza się ruch graniczny na następujących przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą:

a.    granica państwowa z Federacją Rosyjską:

1.               Gołdap – Gusiew – drogowe

2.               Gronowo – Mamonowo – drogowe

b.    granica państwowa z Republiką Białoruś:

1.               Rudawka – Lesnaja – rzeczne

2.               Białowieża – Piererow – drogowe

3.               Sławatycze – Domaczewo – drogowe

4.               Połowce – Pieszczatka – drogowe

5.               Czeremcha – Wysokolitowsk – kolejowe

c.     granica państwowa z Ukrainą:

1.               Zosin – Ustiług – drogowe

2.               Dołhobyczów – Uhrynów – drogowe

3.               Hrebenne – Rawa Ruska – kolejowe

4.               Budomierz – Hruszew – drogowe

5.               Medyka – Szeginie – drogowe

6.               Krościenko – Smolnica – drogowe

7.               Krościenko – Chyrów – kolejowe.

 

§  Ogranicza się ruch graniczny na niżej wymienionych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przekraczania granicy:

 

Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia grani­cznego

Dozwolony rodzaj ruchu granicznego

Czas otwarcia przejścia granicznego

a) granica państwowa z Federacją Rosyjską:

 

1.

Braniewo -Mamonowo

kolejowe

towarowy

całodobowo

2.

Bezledy -Bagrationowsk

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy ­pojazdami o nacisku na oś do 8 t wykonującymi przewozy międzynarodowe

całodobowo

3.

Głomno -Bagrationowsk

kolejowe

towarowy

całodobowo

4.

Skandawa ­Żeleznodorożnyj

kolejowe

towarowy

całodobowo

5.

Grzechotki -Mamonowo II

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi *, towarowy

całodobowo

b) granica państwowa z Republiką Białoruś:

 

1.

Kuźnica Białostocka -Grodno

kolejowe

towarowy

całodobowo

2.

Kuźnica Białostocka -Bruzgi

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi *, towarowy

całodobowo

3.

Bobrowniki -Bierestowica

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy

całodobowo

4.

Zubki Białostockie -Bierestowica

kolejowe

towarowy

całodobowo

5.

Siemianówka ­Swisłocz

kolejowe

towarowy

całodobowo

6.

Kukuryki ­Kozłowiczy

drogowe

towarowy

całodobowo

7.

Terespol -Brześć

kolejowe

towarowy

całodobowo

8.

Terespol -Brześć

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi*

całodobowo

c) granica państwowa z Ukrainą:

 

1.

Dorohusk -Jagodzin

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy

całodobowo

2.

Dorohusk -Jagodzin

kolejowe

towarowy

całodobowo

3.

Hrubieszów ­Włodzimierz Wołyński

kolejowe

towarowy

całodobowo

4.

Hrebenne -Rawa Ruska

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy

całodobowo

5.

Werchrata -Rawa Ruska

kolejowe

towarowy

całodobowo

6

Korczowa -Krakowiec

drogowe

osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy

całodobowo

7.

Przemyśl -Mościska

kolejowe

towarowy

całodobowo

                     

* W powyższych przejściach granicznych w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej przekraczać granicę państwową będą mogli:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele

polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

8) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

 

Prosimy podróżnych oraz firmy transportowe o kierowanie się na wskazane w tabeli przejścia graniczne, na których dozwolony jest konkretny rodzaj ruchu granicznego.

 

Dodatkowe informacje o ograniczeniach w ruchu na polskiej granicy w komunikacie MSWiA:

https://www.gov.pl/web/mswia/ograniczenia-w-ruchu-na-polskiej-granicy