Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie – w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Na jego mocy od 15 marca br. do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. Chodzi o 7 przejść z Ukrainą, 5 przejść z Białorusią i 2 przejścia z Rosją.

 

Wykaz przejść, na których zostaje zawieszony ruch graniczny, stanowi załącznik numer 1 do tego rozporządzenia.

 

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435 

 

Ograniczenia dla cudzoziemców przy wjeździe do Polski

 

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski wprowadzane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

 

Od 15 marca br. w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową będą mogli:

 

·         obywatele RP;

·         cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

·         cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

·         szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

·         cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;

·         cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy;

·         posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;

·         w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

·         cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.