CITES

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także konwencją waszyngtońską lub w skrócie CITES, została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r.

Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt.

https://www.nid.pl/upload/iblock/3e5/3e5d5c137b1ff695aed6c014ba4c764d.pdf

 

Przed przywozem suwenirów z wakacji, szczególnie  z egzotycznych okazów zwierząt i roślin, trzeba upewnić się, czy nie są one objęte przepisami dotyczącymi ochrony dzikiej fauny i flory. Jeśli pamiątkę, którą zamierzasz kupić ,wyprodukowano z zagrożonych gatunków objętych przepisami konwencji waszygtońskiej, upewnij się, czy nie stanie się  to źródłem problemów na granicach. Niefortunna pamiątka może więc sprawić, że powrót z wakacji okaże się bardzo traumatyczny. Są jednak pewne wyjątki od rygorystycznych przepisów CITES. Dotyczą one zwierząt lub roślin w stanie dzikim określanych jako zagrożone, ale hodowanych na farmach mających odpowiednie zezwolenia i w związku z tym wystawiających certyfikaty legalnego zakupu i wywozu. Jeśli taki dokument dostaniesz, zachowaj go, i to nie tylko na czas podróży oraz dopełnij wszelkich wymaganych procedur eksportowych i importowych. Wszystkie wymagane dokumentu wraz z okazem muszą być przedstawione do granicznej kontroli celnej w chwili jego przywozu lub w wyznaczonych jednostkach administracyjnych organów celnych w przypadku wywozu z terenu Unii Europejskiej.  Wyłącznie oryginały dokumentów wraz z towarzyszącymi im odpowiednimi kopiami są honorowane przez organy celne. Przedstawienie kopii dokumentów bez oryginału (jeżeli jest wymagany) jest niezgodne z przepisami regulującymi obrót gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

 Zgłoszenie do kontroli przywożonego okazu wraz z wymaganymi dokumentami może nastąpić jedynie na granicy Unii Europejskiej (przejścia graniczne, międzynarodowe porty lotnicze lub międzynarodowe porty morskie) podczas jej przekraczania. Zgłoszenie przywiezionych okazów w urzędach wewnętrznych (oprócz wyjątków określonych w przepisach) jest niezgodne z przepisami.

W przypadku braku pewności, czy okaz został legalnie pozyskany, a także czy przy przekraczaniu granicy ktoś nie zakwestionuje nam legalności np. butów ze skórki wężowej, po prostu lepiej ich nie kupować. Pamiętaj, że w świetle przepisów nie ma znaczenia, czy przewóz dotyczy żywych zwierząt czy przedmiotów z nich wykonanych.

W myśl rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 okazem będą między innymi :

ü  żywe rośliny i zwierzęta,

ü  wypchane zwierzęta i trofea myśliwskie,

ü  wyroby z kości, rogów, zębów zwierząt (kość słoniowa),

ü  naszyjniki, pierścionki i inne wyroby które zawierają części roślin i zwierząt chronionych,

ü  torebki, buty, portfele, paski do spodni wykonane ze skór węży, krokodyli, waranów itp.,

ü  lekarstwa zawierające sproszkowane fragmenty zwierząt lub roślin (tzw. medycyna orientalna),

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Finansów  http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-osob-fizycznych/towary-objete-ograniczeniami-i-zakazami,  w Głównym Inspektoracie Weterynarii – Biurze do spraw Granic oraz na stronach Ministerstwa Środowiska.

Karą za łamanie przepisów konwen i CITES może być wysoka grzywna, wahająca się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, lub nawet pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.