Pamiętaj o ASF!

Afrykański pomór świń

 

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej, m.in. ASF, istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 206/2009).

Osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii Europejskiej (wyjazdy zagraniczne do państw trzecich nienależących do UE) muszą pamiętać, że nie wolno przywozić z państw nie będących członkami UE żadnej żywności pochodzenia zwierzęcego za wyjątkiem specjalnych produktów dietetycznych przeznaczonych na użytek własny lub małych dzieci.

Wirus ASF nie jest dla człowieka groźny, niemniej jednak już niedojedzona kanapka wrzucona do kosza na parkingu, może stać się zarzewiem kolejnych zarażeń dzików czy trzody chlewnej na terenie całego kraju. Dziki podchodzą pod miejsca parkingowe i wyjadają pozostawiony przez ludzi pokarm.

Także żywność (np. konserwy) wcześniej kupiona na terenie Unii Europejskiej i wywieziona za granicę podlega bezwzględnemu zakazowi przywozu na teren Wspólnoty.

W przypadku ujawnienia produktów objętych zakazem przywozu, osoba je przewożąca jest zobowiązana do umieszczenia ich w pojemnikach na przejściu granicznym. Osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego przekazane przez podróżnych lub operatora pocztowego organom celnym lub organom administracji rządowej upoważnionym do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Straż Graniczna) do unieszkodliwienia są przechowywane,  transportowane  i niszczone  zgodnie
z przepisami dotyczącymi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Wobec osób dokonujących przywozu – pomimo istniejącego zakazu – wskazanych produktów w bagażu bez przedstawienia organowi celnemu lub bez zgłoszenia celnego, zastosowanie znajdują mechanizmy przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym,
w tym możliwość nałożenia kary grzywny za wykroczenie skarbowe w drodze mandatu karnego.

 

Wyjątki od zakazu

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE (zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 206/2009). Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino
i Szwajcarii. 

Warunki przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego do UE

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające poniższych wymogów należy przekazać do oficjalnego usunięcia po przybyciu do UE. Niezgłoszenie takich produktów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego.

 1. Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek zawierających mięso, mleko, produkty mięsne i przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) dozwolone jest jedynie pod warunkiem, że pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę.
 2. Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające mleko początkowe
  w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalną żywność wymaganą
  ze względów medycznych
  jedynie pod warunkiem, że:
  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
 3. Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające specjalną karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:
  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga
   nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
 4. Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa
  (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że (ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii):
  • ryby świeże są wypatroszone oraz
  • waga produktów rybołówstwa na osobę nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.
 5. Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki jedynie pod warunkiem, że:
  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę,
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę.

 

 

 Produkty pochodzenia zwierzęcego niepodlegające ww. wymaganiom

Przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania do następujących produktów:

 • chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze) niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;
 • suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;
 • ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne;
 • oliwki nadziewane rybami;
 • makarony niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;
 • buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;
 • wszelkie inne produkty spożywcze niezawierające świeżego lub przetworzonego mięsa lub produktów mleczarskich i zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów jajecznych lub produktów rybołówstwa.