• 21 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.
  • Rozporządzenie dopuszcza wyłącznie tranzyt takich towarów przez terytorium Polski pod warunkiem, że zostanie on zakończony w polskich portach morskich lub poza terytorium Polski.

Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca br. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski (m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw), z wyłączeniem:

  1. tranzytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 226 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny,
  2. wspólnej procedury tranzytowej

– pod warunkiem, że tranzyt ma się zakończyć w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu lub Szczecinie lub poza terytorium Polski.

Wykaz produktów rolnych objętych zakazem przywozu z Ukrainy na terytorium Polski, ujętych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. obejmuje:

 1)            zboża, część I;

2)            cukier, część III;

3)            susz paszowy, część IV;

4)            nasiona, część V;

5)            chmiel, część VI;

6)            len i konopie, część VIII;

7)            owoce i warzywa, część IX;

8)            produkty z przetworzonych owoców i warzyw, część X;

9)            wina, część XII;

10)         wołowina i cielęcina, część XV;

11)         mleko i przetwory mleczne, część XVI;

12)         wieprzowina, część XVII;

13)         baranina i kozina, część XVIII;

14)         jaja, część XIX;

15)         mięso drobiowe, część XX;

16)         alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, część XXI;

17)         produkty pszczele, część XXII;

18)         pozostałe produkty, część XXIV, z wyłączeniem kodów CN objętych pozycją 0101.

Zakazem przywozu objęte są produkty rolne wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii pochodzące lub przywożone z terytorium Ukrainy.

W oparciu o § 2 ww. rozporządzenia z 21 kwietnia 2023 r., traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych (Dz. U. poz. 717).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu produktów rolnych z Ukrainy (Dz. U. z 2023 r. poz.751)