Dziecko w podróży

 

Wymagane dokumenty

Dokumentami uprawniającymi dzieci do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającymi obywatelstwo i tożsamość posiadacza są: ważny paszport lub dowód osobisty.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej, jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat.

 

• Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

• Paszport wydany małoletniemu, który ukończył 13 lat jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania.

• W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydawanie małoletniemu urodzonemu za granicą paszportu tymczasowego przez konsula.

 

Osobie małoletniej, która posiada obywatelstwo polskie, może być wydany dowód osobisty. Rodzice mogą wystąpić o dowód osobisty nawet  dla nowonarodzonego dziecka (pod warunkiem posiadania nadanego mu numeru PESEL). 

 

• Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

• Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.