Broń i amunicja

Przewóz przez terytorium RP oraz przywóz broni i amunicji może odbyć się na podstawie:

a) zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Europejskiej karty broni palnej, (przez cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej) wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Osoby, przekraczając zewnętrzną granicę UE, zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji.

Jeżeli osoby nie posiadają pozwolenia na broń, są obowiązane niezwłocznie złożyć przywożoną broń i amunicję do depozytu właściwego organu celnego, a także, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

Przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji oraz przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców, określa ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 549 z późn. zm.).

Broń mogą przywozić:

1. Członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach ochrony osobistej; łowieckich; sportowych; kolekcjonerskich; pamiątkowych.

2. Osoby wykonujące czynności związane z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych itp.

3. Cudzoziemcy niebędący członkami misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przywozić i wywozić:

a) broń odpowiadającą celom łowieckim, a także amunicję do niej w liczbie nieprzekraczającej łącznie 100 sztuk, o ile broń i amunicja mają służyć do polowań organizowanych na podstawie odrębnych przepisów;

b) broń odpowiadającą celom sportowym lub rekonstrukcji historycznej oraz amunicję do tej broni w ilościach określonych w zaproszeniu organizatorów imprez sportowych lub rekonstrukcji historycznych, jeżeli przyjazd następuje w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni, lub w celu wzięcia udziału w rekonstrukcji historycznej, a także w przygotowaniach do takich imprez.

c) broń sygnałową, jeżeli stanowi ona stałe wyposażenie jednostek pływających i statków powietrznych.