Samochody zabytkowe/kolekcjonerskie

 Podstawę prawną  określającą wymogi dla uznania pojazdów silnikowych za kolekcjonerskie  stanowią postanowienia uwagi dodatkowej do Wspólnej Taryfy Celnej - sekcji XXI, działu. 97, 

(Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 280/1 z 31.10.2019). 

Kolekcjonerskie pojazdy silnikowe o znaczeniu historycznym lub etnograficznym klasyfikowane są do kodu CN 9705 00 00 Wspólnej Taryfy Celnej.

 

Dla pojazdów zaklasyfikowanych do ww. kodu CN jako kolekcjonerskie obowiązuje stawka celna 0% oraz 8% stawka podatku VAT.

 

Za kolekcjonerski pojazd silnikowy  w rozumieniu przepisów celnych może zostać uznany:

1.     pojazd silnikowy o znaczeniu historycznym lub etnograficznym, który spełnia  następujące kryteria:

·       jest w oryginalnym stanie, bez zasadniczych zmian podwozia, karoserii, układu kierowniczego lub hamulcowego, systemu napędowego lub zawieszenia i silnika, skrzydeł, itp.

·       ma co najmniej 30 lat

·       jest to model lub typu, który nie jest już produkowany

·      

(ww. kryteria  muszą być spełnione łącznie);

 

2.     pojazd silnikowy, niezależnie od daty jego produkcji, jeśli można wykazać, że brał udział w wydarzeniu historycznym;

 

3.     wyścigowe pojazdy silnikowe, które, co może zostać udowodnione, zostały zaprojektowane, zbudowane i wykorzystane wyłącznie do współzawodnictwa i osiągnęły znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych krajowych lub międzynarodowych wydarzeniach.

Należy zauważyć, iż dowodem potwierdzającym spełnienie ww. przesłanek uznania pojazdu za kolekcjonerski może być odpowiednia dokumentacja, na przykład publikacje informacyjne lub literatura specjalistyczna,  opinie uznanych ekspertów.

Dokumentami pomocnymi dla organów celno-skarbowych w podjęciu decyzji o zaklasyfikowaniu pojazdu do kodu CN 9705 00 00 Wspólnej Taryfy Celnej mogą być opinie wydawane przez rzeczoznawców do spraw techniki samochodowej.

Opinia, co należy podkreślić nie przesądza o zaklasyfikowaniu pojazdu do pozycji 9705 jako przedmiotu kolekcjonerskiego, a stanowi jedynie pomocniczy dokument, mający ułatwić organom celno-skarbowym dokonanie właściwej klasyfikacji taryfowej.

Dokument ten poddawany jest ocenie, jak każdy inny dowód w sprawie. W sytuacji braku spełnienia kryteriów klasyfikacyjnych, wskazanych we  Wspólnej Taryfie Celnej, nawet uznanie pojazdu za kolekcjonerski przez rzeczoznawcę nie może automatycznie decydować o jego klasyfikacji do ww. kodu.

Tylko spełnienie przedstawionych wyżej kryteriów warunkuje zaliczenie danego pojazdu do kodu CN 9705 00 00.