Zwierzęta towarzyszące podróżnym

Kwestie przewozu zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, podczas przemieszczania do państwa UE z innego państwa członkowskiego lub z terytorium lub państwa trzeciego, reguluje  rozporządzenie (WE) nr 576/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003.

Zwierzę domowe to zwierzę należące do gatunku wymienionego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 576/2013, które towarzyszy swojemu właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym, oraz za które, podczas takiego przemieszczania o charakterze niehandlowym, odpowiedzialny jest właściciel lub taka osoba upoważniona (oświadczenie, że zwierzę spełnia wymagania definicji, jest dołączane do świadectwa zdrowia i jest podpisane przez właściciela lub osobę upoważnioną).

Przemieszczanie niehandlowe to przemieszczanie, którego celem nie jest ani sprzedaż, ani przeniesienie własności zwierzęcia domowego.

Aby dane zwierzę mogło być uznane za  „zwierzę domowe” muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. Zwierzę należy do jednego z niżej wymienionych gatunków:
 2. psy (Canis lupus familiaris),
 3.  koty (Felis silvestris catus),
 4. fretki ( Mustela putorius furo),
 5. bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i trzmieli oraz mięczaków i skorupiaków),
 6. ozdobne zwierzęta wodne,
 7.  płazy,
 8. gady,
 9.  ptaki z wyjątkiem drobiu (tj. kur domowych, indyków, perliczek, kaczek, gęsi, przepiórek, gołębi, bażantów, kuropatw i bezgrzebieniowców – Ratitae, chowanych lub trzymanych w zamknięciu w celu hodowli, produkcji mięsa lub jaj do konsumpcji, lub w celu odnowienia stada),
 10. ssaki: gryzonie i króliki inne niż przeznaczone do produkcji żywności.
 11. Przemieszczanie zwierzęcia musi wynikać z konieczności przemieszczenia się jego właściciela, jest jego następstwem,
 12. Zwierzę nie może być przeznaczone do sprzedania lub przekazania innej osobie.

Osobą uprawnioną do przywozu zwierząt domowych na podstawie ww. rozporządzenia jest właściciel (wpisany do dokumentu towarzyszącego zwierzęciu) lub osoba pisemnie upoważniona przez właściciela.

Maksymalna liczba psów, kotów lub fretek, które mogą towarzyszyć właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym, nie może przekraczać pięciu. Jednakże od tej zasady istnieją  odstępstwa, tj. można przywieźć więcej o mawianych gatunków zwierząt,  jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

 1. przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych odbywa się w celu uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami;
 2.  właściciel lub osoba upoważniona przedstawią dowody na piśmie, że dane zwierzęta domowe zostały zarejestrowane jako uczestniczące w wydarzeniu, o którym mowa w lit. a), lub w stowarzyszeniu, które organizuje takie wydarzenia;
 3. wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy.

Najczęściej do UE przemieszcza się psy, koty i fretki. Do szczegółowych warunków przemieszczania psów, kotów, fretek z państw trzecich określonych w załącznik II do rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr  577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013,należy zaliczyć:

 1. oznakowanie zwierzęcia poprzez wszczepienie transpondera (musi być zgodny z normą ISO 11784 i wykorzystywać technologię HDX lub FDX-B oraz musi być możliwy do odczytania za pomocą czytnika zgodnego z normą ISO 11785),lubza pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r.
 2. poddanie zwierzęcia szczepieniu przeciwko wściekliźnie (polskie przepisy nie zezwalają na wwóz na terytorium Polski młodych psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie),
 3. zwierzęciu towarzyszyć powinien dokument identyfikacyjny, w formie  świadectwa zdrowia zwierzęcia, które musi być uzupełnione  pisemnym oświadczeniem, potwierdzającym niehandlowy charakter przemieszczenia zwierzęcia, bądź paszport wystawiony w takich krajach jak Andora, Szwajcaria, Wysypy Owcze, Gibraltar, Grenlandia, Islandia, Liechtenstein, Monako, San Marino, Państwie Watykańskim oraz Norwegia.

W przypadku, gdy zwierzęta są wwożone do państwa członkowskiego po ich przemieszczeniu na terytorium trzecie lub do państwa trzeciego lub po ich tranzycie przez terytorium lub państwo trzecie z państwa członkowskiego również zwierzęciu musi towarzyszyć paszport.

 1. zastosowanie wobec zwierząt wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych, które są niezbędne dla ochrony zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt domowych  w zakresie zwalczania chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna, które rozprzestrzeniają się wskutek przemieszczania tych zwierząt domowych. Komisja Europejska  ustanowiła profilaktyczne środki zdrowotne w odniesieniu do Echinococcus multilocularis u psów przemieszczanych do Finlandii, Malty, Wielkiej Brytanii, Irlandii.

W przypadku przemieszczania psów, kotów i fretek z innych krajów, niż wymienione w załączniku II do ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr  577/2013, np. z Ukrainy, Chin, niezbędne jest dodatkowo dysponowanie badaniem poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania.Badanie musi być wykonane w zatwierdzonym laboratorium (wykaz laboratoriów zatwierdzonych w krajach członkowskich UE i krajach trzecich jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej).  

W czasie wjazdu do UE, właściciel lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłoszenia się do organu celnego w punkcie wjazdu podróżnych, na terenie przejść granicznych, w celu poddania zwierzęcia kontroli oraz przedstawia dokument identyfikacyjny zwierzęcia, wykazujący zgodność z wymogami dotyczącymi przemieszczania, a także umożliwia poddanie zwierzęcia kontrolom przeprowadzanym przez funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem:https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi