Na teren przejścia granicznego pojazdy poza kolejnością są wpuszczane w ściśle określonych przypadkach na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 2 lipca 2019r.  w sprawie kontroli granicznej (Dz.U.2019.1336)

 – link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001336

§  6. 

1. Poza kolejnością dokonuje się kontroli granicznej:

1) członków grup ratowniczych i ekspertów, a także ich wyposażenia i środków pomocy;

2) członków załóg pojazdów straży pożarnej, sanitarnych oraz osób uczestniczących w akcjach ratowniczych;

3) autobusów w komunikacji międzynarodowej dokonujących regularnych przewozów osób;

4) środków transportu przewożących:

a) żywe zwierzęta, towary szybko psujące się, w szczególności świeże mleko i świeże produkty przetwórstwa mlecznego, świeże mięso i świeże produkty przetwórstwa mięsnego, świeże lub żywe ryby oraz świeże produkty przetwórstwa rybnego, owoce i warzywa, kwiaty cięte, a także krew, osocze i materiały biologiczne,

b) towary niebezpieczne,

c) pomoc humanitarną.


*Towary łatwo psujące się:
Załącznik nr 2 i 3 do Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) (Dz. U. 2015 r. poz. 667) – link do umowy: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000667

Zastosowanie ma również Międzynarodowa Konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach z dnia 21 października 1982 r. (Dz. U. z 1999 r Nr 103, poz.1190) – link do konwencji:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19991031190

W załącznikach do ww. konwencji znajduje się informacja, że umawiające się strony dołożą wszelkich starań, aby ułatwić przepływ towarów, w szczególności poprzez koordynację godzin prac służb odpowiedzialnych za kontrolę jakości i służb celnych oraz uzgodnienia dotyczące przeprowadzenia odpraw celnych towarów łatwo psujących się poza normalnymi godzinami, jeżeli ich przybycie jest wcześniej zgłoszone.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że powyższe dotyczy wyłącznie kontroli granicznej i nie upoważnia do łamania przepisów ruchu drogowego.