Uprzejmie informujemy, że obecnie w świetle ukraińskich przepisów (na mocy uchwały Rady Ministrów Ukrainy nr 641 z dn. 22 lipca 2020 r. z póżn. zm.) granica państwowa Ukrainy została zamknięta na wjazd dla cudzoziemców i bezpaństwowców na okres od 28.08.2020 do 28.09.2020. Wyjątek od tej reguły stanowią poniższe kategorie osób:

 - rodzice, dzieci, małżonkowie obywateli Ukrainy;

- osoby przejeżdżające tranzytem przez terytorium Ukrainy, z dokumentami potwierdzającymi, że nie będzie on trwał dłużej niż 48h;

- osoby, które przyjeżdżają na Ukrainę w celu nauki;

- osoby, które odbywają służbę w Siłach Zbrojnych Ukrainy;

- osoby, które mają prawo pobytu czasowego lub pobytu stałego na terytorium Ukrainy;

- osoby uznane za uchodźców lub osoby wymagające opieki uzupełniającej;

- osoby, które mają prawo wykonywania pracy na terytorium Ukrainy;

- pracownicy misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a także przedstawicielstw oficjalnych misji międzynarodowych i organizacji międzynarodowych akredytowanych na Ukrainie oraz członkowie ich rodzin;

- szefowie i członkowie oficjalnych zagranicznych delegacji;

- osoby, które przyjeżdżają na Ukrainę na zaproszenie MSZ Ukrainy;

- kierowcy i członkowie załóg ciężarówek, załóg lotniczych i morskich, statków rzecznych, członkowie załóg pociągów i lokomotyw oraz kierowcy autobusów realizujących regularne połączenia;

- instruktorzy sił zbrojnych państw NATO i krajów członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”, którzy biorą udział w szkoleniach Sił Zbrojnych Ukrainy, lub osoby przyjeżdżające na zaproszenie Ministerstwa Obrony Ukrainy;

- działacze kultury na zaproszenie instytucji kultury wraz z jedną osobą towarzyszącą na każdą taką osobę;

- osoby przyjeżdżające na Ukrainę w celu uczestnictwa w oficjalnych zawodach sportowych, odbywających się na terytorium Ukrainy wraz z osobami towarzyszącymi;

- techniczni specjaliści jadący na Ukrainę na zaproszenie ukraińskiego przedsiębiorstwa;

- osoby wykonujące przewóz hematopoetycznych komórek macierzystych w celu transplantacji;

- osoby, jadące w celu odbycia leczenia w placówce medycznej na terytorium Ukrainy.

 ​​​​​Ponadto, w przypadku cudzoziemców i bezpaństwowców, których wjazd na terytorium Ukrainy jest podyktowany względami humanitarnymi, Państwowa Straż Graniczna Ukrainy może udzielić zgody na przekroczenie granicy osobom, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii.

 Przy wjeździe na Ukrainę od cudzoziemców i bezpaństwowców wymagane jest posiadanie przy sobie polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty związane z leczeniem COVID-19 oraz obserwacją w placówce medycznej (kwarantanną). Wymóg nie dotyczy cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy na stałe zamieszkują na terytorium Ukrainy lub posiadają status uchodźcy, lub są uznani za osoby potrzebujące ochrony uzupełniającej, akredytowanych na Ukrainie pracowników misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw oficjalnych misji międzynarodowych, organizacji i członkowie ich rodzin, zawodowi żołnierze sił zbrojnych państw NATO i krajów członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”, którzy biorą udział w szkoleniach Sił Zbrojnych Ukrainy. Strona ukraińska honoruje ubezpieczenia wystawione przez firmy ubezpieczeniowe zarejestrowane na Ukrainie, firmy ubezpieczeniowe posiadające swoje przedstawicielstwa na Ukrainie bądź firmy, które mają podpisaną umowę o assistance z ukraińskim partnerem. Ubezpieczenie musi pokrywać cały okres pobytu na Ukrainie.

 ​​​​​​Powyższe ograniczenia na daną chwilę obowiązują do 28 września 2020 roku z możliwością ich przedłużenia (w całości lub w części) o kolejny okres.