Broń i amunicja

Przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji oraz przewóz przez terytorium Rzeczy­pospolitej Polskiej, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców, określa ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955) –link do ustawy

Osoby, przekraczając zewnętrzną granicę UE, zobo­wiązane są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji.

Dokumenty wymagane przez ustawę o broni i amunicji na wywóz z terytorium RP i przywóz na terytorium RP broni i amunicji:

Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich

 

W tym zakresie obowiązują następujące dokumenty:

 1) zgoda na wywóz wydawana przez właściwy organ Policji na podstawie art. 38 ust. 1 ww. ustawy o broni i amunicji

·       uprawnia do wywozu broni palnej i amunicji oraz broni innej, niż palna, niezależnie od celu ich posiadania, do państw niebędących członkami Unii Europejskiej,

·       uprawnia do wywozu broni innej, niż palna do państw członkowskich Unii Europejskiej

·       na podstawie tego dokumentu broń i niewykorzystana amunicja są wwożone do RP

 

2) Europejska karta broni palnej wydawana na podstawie art. 10 ww. ustawy”, która uprawnia do wywozu broni palnej i amunicji do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich powrotnego wwozu do RP.

 

Przywóz broni i amunicji zakupionej za granicą przez obywateli polskich może nastąpić na podstawie:

1)    zaświadczenia wydanego przez właściwego Konsula RP na podstawie art. 37 ust. 1 ww. ustawy – w przypadku transakcji dokonanej na terenie państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

2)    zgody przewozowej – w przypadku transakcji dokonanej na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wydanej prze właściwy organ tego państwa (odpowiednio, jak w przepisie art. 43 ust. 5 i 6 ww. ustawy)

 

Jeżeli osoby nie posiadają pozwolenia na broń, są obowiązane niezwłocznie złożyć przywożoną broń i amunicję do depozytu właściwego organu celnego, a także, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

 

Przywóz, przewóz i wywóz broni i amunicji przez cudzoziemców może nastąpić na podstawie:

 

1)    zaświadczenia wydanego przez właściwego Konsula RP na podstawie art. 34 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 3 i 6 ww. ustawy.

2)    europejskiej karty broni palnej – w przypadku obywateli państw członkowskich UE (posiadających broń w celach sportowych, łowieckich, udziału w rekonstrukcji historycznej, a także broń sygnałową będącą stałym wyposażeniem jednostek pływających – bez uprzedniego zezwolenia oraz w innych celach – po uzyskaniu stosownego wpisu Konsula RP – art. 42 ust. 3b ww. ustawy

 

Przywóz broni i amunicji na terytorium RP i wywóz z terytorium RP na podstawie Europejskiej karty broni palnej może odbywać się tylko w ramach państw należących do Unii Europejskiej. 

 

Cudzoziemcy, którzy dokonali zakupu broni lub amunicji w RP mogą dokonać ich wywozu na podstawie:

1)zgody na wywóz broni lub amunicji – w przypadku obywateli państw niebędących członkami UE (art. 43 ust. 1 i 5 ww. ustawy)

2)zgody przewozowej – w przypadku obywateli innych państw członkowskich UE (art. 43 ust. 5 i 6 ww. ustawy),

 

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji broń mogą przywozić:

1.     Członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach ochrony osobistej; łowieckich; sportowych; kolekcjonerskich; pamiątkowych.

2.     Osoby wykonujące czynności związane z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych itp.  

3.     Pozostali cudzoziemcy (nie wymienieni w pkt 1 i 2) przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przywozić i wywozić:

a) broń odpowiadającą celom łowieckim, a także amunicję do niej w liczbie nieprzekraczającej łącznie 100 sztuk, o ile broń i amunicja mają służyć do polowań organizowanych na podstawie odrębnych przepisów;

b) broń odpowiadającą celom sportowym lub rekonstrukcji historycznej oraz amunicję do tej broni w ilościach określonych w zaproszeniu organizatorów imprez sportowych lub rekonstrukcji historycznych, jeżeli przyjazd następuje w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni, lub w celu wzięcia udziału w rekonstrukcji historycznej, a także w przygotowaniach do takich imprez.

c) broń sygnałową, jeżeli stanowi ona stałe wyposażenie jednostek pływających i statków powietrznych.