Zwolnienie od podatku akcyzowego samochodu osobowego przywożonego z Wielkiej Brytanii przed Brexit-em jako tzw. mienie przesiedleńcze

 

Do momentu opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej zasady zwolnienia samochodów osobowych z Wielkiej Brytanii z tytułu mienia przesiedleńczego określa art. 110 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1114 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisem, zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;

2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;

3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;

4) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;

5) samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.

 

Miejscem stałego pobytu jest miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe.

Samochód będzie zwolniony z podatku akcyzowego, jeżeli zostanie przywieziony przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fizycznej w Polsce.

Jeżeli ww. warunki będą spełnione, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyda zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy potrzebne do zarejestrowania samochodu w Polsce.

 

Perspektywy opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej oznaczają, że 30 marca 2019 r. Wielka Brytania stanie się państwem trzecim.

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zasady zwolnienia samochodów osobowych z Wielkiej Brytanii z tytułu mienia przesiedleńczego określi umowa wyjściowa oraz przepisy celne.