• W konferencji, która odbyła się w dniach 25-26 października w Lublinie, wziął udział Szef Krajowej Administracji Skarbowej minister Marian Banaś.
  • Konferencja poświęcona była szeroko rozumianemu bezpieczeństwu na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, jak również planom dalszej modernizacji przejść granicznych.
  • Towarzyszyły jej targi, podczas których krajowi i zagraniczni wystawcy prezentowali specjalistyczny sprzęt kontrolny.
  • KAS uruchomiła na targach stanowisko, na którym prezentowała m.in. specjalistyczny sprzęt używany przez Służbę Celno-Skarbową.

Dwudniowa konferencja w Lublinie  była pierwszym tak dużym przedsięwzięciem  poświęconym ochronie wschodniej i północnej granicy RP w jej całościowym wymiarze. Wykłady i panele dyskusyjne poświęcone były szeroko rozumianemu bezpieczeństwu granicy i regionów przygranicznych. Zagadnienia dotyczące ochrony granicy RP, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej,  omawiane były w m.in. aspektach: geopolitycznym, zagrożenia przestępczością, celnym, sanitarnym, weterynaryjnym, technicznym. Stąd wśród panelistów nie mogło zabraknąć przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Policji, służb sanitarnych i weterynaryjnych.

Razem z ministrem Marianem Banasiem Krajową Administrację Skarbową reprezentowali: zastępca Szefa KAS Piotr Walczak, Pełnomocnik Szefa KAS do spraw koordynacji działań izb administracji skarbowej obsługujących drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze przejścia graniczne Robert Torenc, zastępca dyrektora Departamentu Ceł Piotr Pogorzelski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Leszek Bielecki, oraz przedstawiciele KAS z Lublina, Olsztyna, Białegostoku i Przemyśla.

KAS dba o bezpieczeństwo polskich granic
Zadaniem KAS jest m.in. ochrona obszaru celnego Unii Europejskiej, realizacja odpraw celnych, zwalczanie przemytu i przestępczości gospodarczej, dbanie o bezpieczeństwo granic RP i osób je przekraczających.

Minister M. Banaś podkreślał: „W obszarze ochrony granic kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej postawiło przed sobą szereg ambitnych zadań i celów w tym optymalizację kontroli i skuteczniejsze zapobieganie zjawiskom niepożądanym w obszarze granicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ochrony granicy wschodniej. Realizacja tego działania wymaga dobrej współpracy wszystkich jednostek w ramach KAS, jak również zacieśnienia współpracy z innymi służbami m.in. ze Strażą Graniczną, szczególnie w obszarze kontroli granicznej i zwalczania przestępczości transgranicznej. Dla skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa naszych obywateli duże znaczenie ma szybka wymiana doświadczeń i informacji o pojawiających się zagrożeniach oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii".

Na rolę KAS w zapewnieniu bezpieczeństwa wskazał również minister P. Walczak - „Przemyt to nie tylko przemyt wyrobów, które uderzają w nasz budżet. Przemyt to także kwestia bezpieczeństwa. W ostatnim okresie zauważyliśmy bardzo niebezpieczne zjawisko – przemyt dużej ilości broni do naszego kraju. Broni, która może być użyta zarówno przez zorganizowane grupy przestępcze, jak i grupy terrorystyczne nie tylko w Polsce ale na terenie całej Unii Europejskiej. Udaje nam się przechwycić dużą ilość tej broni. Skuteczność naszych działań to wzrost bezpieczeństwa naszych obywateli".

W celu zwiększenia skuteczności wykrywania prób przemytu (m.in. broni) doposażano przejścia graniczne w mobilne i stacjonarne urządzenia RTG do prześwietlania środków transportu, bagażu, paczek.

Zastępca Szefa KAS zaznaczył również, że „KAS odnosi także sukcesy w walce z przestępczością tytoniową. Tylko w tym roku zlikwidowano 40 fabryk  nielegalnych papierosów i zajęto 200 mln sztuk papierosów i 105 ton tytoniu. Według badań niezależnych ekspertów szara strefa na tym rynku w roku 2015 wynosiła 19%, tymczasem dzięki naszym działaniom w II kwartale 2017 r. spadła do niecałych 14%. Przełożyło się to na wpływy m.in. z podatku akcyzowego, które wzrosły o prawie 500 mln zł."

Wymiana wiedzy i doświadczeń
Konferencja była okazją do podsumowań w zakresie już wypracowanych standardów ochrony granicy, jak również dyskusji na temat możliwości jej dalszego uszczelniania i modernizacji. W trakcie spotkania zarówno teoretycy - w tym przedstawiciele środowisk naukowych, eksperci ośrodków analitycznych - jak i urzędnicy i funkcjonariusze mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania swoich pomysłów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa granic na Wschodzie Unii Europejskiej w erze nowych wyzwań. Jak podkreślali uczestnicy konferencji - pomimo faktu, że granica jest coraz bardziej szczelna, a służby wyznaczone do jej ochrony coraz bardziej przygotowane - jest jeszcze wiele wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć. Kryzys migracyjny, wzrost zagrożenia międzynarodowym terroryzmem, działalność zorganizowanych grup przestępczych, konflikty polityczne - to tylko część problemów, z którymi zmagają się służby w Polsce i Europie. Uczestnicy dyskusji wskazywali, że dynamiczna sytuacja polityczna na świecie może mieć wpływ na powstanie nowych zagrożeń, które w trakcie spotkania również próbowano zdefiniować.

W zakres ochrony i bezpieczeństwa granicy wchodzi także jej modernizacja, w tym rozbudowa przejść granicznych i wyposażenie ich w specjalistyczny sprzęt do kontroli. Na taką potrzebę wskazał m.in. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, który mówił m.in. o obecnie prowadzonych inwestycjach oraz planach rozbudowy i wyposażenia granicy w województwie lubelskim.

Prezentacja KAS na targach
Równolegle z częścią konferencyjną odbywały się targi, na których o aspektach swojej pracy opowiadali przedstawiciele m.in. służb mundurowych, w tym Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej, a krajowi i zagraniczni wystawcy prezentowali nowoczesne urządzenia, sprzęt i technologie do ochrony granic.

Na stoisku tematycznym poświęconym KAS Służba Celno-Skarbowa prezentowała szerokie spektrum swoich zadań. Można tam było obejrzeć specjalistyczny sprzęt kontrolny, w tym skaner do prześwietlania bagaży. Mobilne stanowiska kontrolne wykorzystywane są  nie tylko w działaniach kontrolnych, np. przy prześwietlaniu przesyłek pocztowych w poszukiwaniu przemytu, ale także podczas dużych imprez masowych - dla zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników (np. Światowe Dni Młodzieży w Polsce). Zwiedzający mogli obejrzeć również mobilne urządzenie rentgenowskie do prześwietlania samochodów, wykorzystywane najczęściej na szlakach komunikacyjnych prowadzących do przejść granicznych, czy podziwiać umiejętności psa służbowego wyszkolonego do wykrywania papierosów. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stanowisko, na którym  doświadczenia chemiczne  prezentowali pracownicy z laboratorium celnego w Koroszczynie - jedynego w Polsce laboratorium zajmującego się badaniem na potrzeby administracji skarbowej produktów petrochemicznych. Odwiedzający targi GRANICE chętnie zatrzymywali się też przy wystawie zarekwirowanych przemytnikom zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem (CITES), gdzie koordynator ds. CITES z IAS Lublin mówił o roli KAS w międzynarodowej ochronie rzadkich gatunków fauny i flory.

Lubelskie wydarzenie odbyło się pod patronatem m.in.: Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Głównego Lekarza Weterynarii i Głównego Inspektora Sanitarnego.