Regulamin Serwisu https://granica.gov.pl/eBooking

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Warunki techniczne do korzystania z Serwisu

§ 4 Dane pozyskiwane przez Serwis

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

§ 7 Kierowanie zapytań

§ 8 Prawa autorskie

§ 9 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną oraz zastrzeżenia dotyczące praw autorskich.

2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, mający siedzibę w 15-339 Białystok, ul. Octowa 2,

3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika.

4. Korzystając każdorazowo z usług Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5. Podstawy prawne regulaminu:

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 z późniejszymi zmianami);

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884) tekst jednolity z 10 stycznia 2014 (Dz.U. z 2014, poz. 196)

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

6. Postanowienia Regulaminu uwzględniają wymogi wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej, mający siedzibę w 21-500 Biała Podlaska, ul. Celników Polskich 21

§ 2 Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik:

A) Organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną

B) Pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych

C) Agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki

D) Przewoźnik drogowy - przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, w tym przewozu osób

Użytkownik, korzysta z zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem https://granica.gov.pl/eBooking

2. Administrator - właściciel Serwisu – Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku.

3. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://granica.gov.pl/eBooking

4. Dostęp - Użytkownik ma prawo wglądu do zgłoszeń przez siebie wprowadzonych poprzez formularz w Serwisie od momentu zarejestrowania w Serwisie. Użytkownik nie posiada dostępu do dokumentów zarejestrowanych przez innych Użytkowników Serwisu.

5. Pliki Cookies - ciasteczka (ang. cookies) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 3 Warunki techniczne do korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z usług Serwisu konieczne jest, aby przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Pliki cookies zawierają podstawowe dane Użytkownika: NIP, nazwę, adres, identyfikator serwisu, identyfikator sesji połączenia. Pliki cookies tworzone są w momencie kiedy połączenie szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL i są niezbędne do ochrony danych przesyłanych przez Użytkownika do Serwisu.

2. Administrator informuje użytkowników za pośrednictwem serwisu lub poczty elektronicznej o możliwości wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub jego części w przypadkach planowanych (bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania) lub nieplanowanych (awarie mające wpływ na działanie Serwisu niezależnie od Administratora).

§ 4 Dane pozyskiwane przez Serwis

1. Serwis pozyskuje automatycznie z przeglądarki internetowej Użytkownika następujące dane:

a)  data i godzina przekazania danych,

b)  numer IP komputera, na którym wypełniony został formularz,

c)  rodzaj przeglądarki, którą wykorzystuje Użytkownik;

2. Użytkownik wprowadza poprzez formularz dane dotyczące:

a)  trasy:

opcjonalnie "przewóz dzieci" co powoduje odprawę priorytetową na przejściu granicznym

b)  terminie:

c)  przewoźniku:

opcjonalnie "organizator jako przewoźnik" co powoduje automatyczne wypełnienie pól

d)  pasażerach:

opcjonalnie dołączenie pliku xls z gotowego formularza, co skraca czas wypełniania formularza

e)  potwierdzenia wysyłki dającego możliwość wydrukowania dołączonej karty informacyjnej

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik - ma obowiązek zarejestrować się w Serwisie.

2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie polega na: wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w Serwisie podając: nazwę, miejscowość, ulicę, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, adres poczty elektronicznej (stający się jednocześnie loginem do Serwisu) oraz hasło. Po poprawnym wypełnieniu formularza, na wskazany adres poczty elektronicznej zostaje przez Serwis wysłany link aktywacyjny. Użytkownik musi aktywować konto poprzez wejście na stronę wskazaną przez ten link.

3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez wypełnienie formularza danymi stanowiącymi podstawę organizowanej imprezy turystycznej lub przewozu osób

4.Użytkownik ma obowiązek podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.Użytkownik ma obowiązek zgłosić do Administratora informację o zaprzestaniu korzystania z Systemu.

6.Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom Serwisu niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany i nowości w funkcjonowaniu), komunikaty dotyczące niedostępności, nowości dotyczących zmian prawnych związanych z Serwisem itp. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania tych informacji poprzez kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej przesłanej wiadomości lub bezpośrednio po zalogowaniu do Serwisu w części dotyczącej „Kontakt”.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator Serwisu – będąc organem Służby Celnej, w myśl artykułu 2, 7 i 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o Służbie Celnej (Dz. U. nr 168 z 2009 r., poz. 1323 z późn. zm.) posiada prawo do przetwarzania danych osobowych bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.

2. Administrator posiada prawo do weryfikacji danych podanych w Serwisie przez Użytkownika,

3. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o Służbie Celnej (Dz. U. nr 168 z 2009 r., poz. 1323 z późn. zm.), informacja uzyskana od Użytkownika Serwisu, która na mocy przepisów odrębnych podlega ochronie, jest tajemnicą celną i nie może być rozpowszechniana przez Administratora bez zgody Użytkownika, który ją udostępnił. Przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę celną, w tym danych osobowych, jest dozwolone w przypadku, gdy Administrator jest do tego upoważniony lub zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 7 Kierowanie zapytań

1. Wszelkie zapytania oraz propozycje zmian należy kierować do Administratora na adres pocztowy jak w § 1 pkt 2 lub pocztą elektroniczną na adres ic.bialystok@bia.mofnet.gov.pl

2. Rozpatrzenie zapytania następuje w terminie 30 dni od jego skutecznego otrzymania. Odpowiedź w sprawie zapytania jest wysyłana na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu lub na inny wskazany przez Użytkowania adres.

§ 8 Prawa autorskie

1. Majątkowe prawa autorskie do składników oprogramowania Serwisu oraz utworów w szczególności: opisów, instrukcji, filmów szkoleniowych, itp. należą do Administratora Serwisu. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm). Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

§ 9 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.07.2014 r. i jest publikowany na stronie internetowej www.granica.gov.pl/eBooking

Strona aktualizowana przez Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie i Rzeszowie.
Copyright © 2012-2021 by Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej