Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Mobilna Granica

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Ministerstwo Finansów (Ministerstwo) zobowiązuje się zapewnić dostępność aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Mobilna Granica dostępnej w sklepach Google Play i App Store.

Odnośniki do aplikacji (strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki):

Data publikacji aplikacji mobilnej:

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  1. Aplikacja posiada elementy o zbyt niskim kontraście.
  2. Dwukrotne systemowe powiększenie czcionki może powodować, że pewne elementy aplikacji nie są w pełni widoczne.
  3. Korzystanie z klawiatury bezprzewodowej może wymagać zmiany ustawień opcji "swith" (Android: Switch Access, iOS: Switch Control).
  4. Fokus na niektórych elementach nie znika po przejściu do kolejnego elementu.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-09.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-09.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez Utilitia Sp. z o.o. w dniach 21.09.2022 – 06.10.2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji Mobilna Granica zgłoś pytanie, uwagę lub problem pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.kozlowska@mf.gov.pl. Osobą kontaktową jest: Katarzyna Kozłowska.

Tą samą drogą możesz złożyć:

Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Możesz także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

W treści żądania:

Zrealizujemy twoje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, to niezwłocznie poinformujemy cię, kiedy realizacja żądania będzie możliwa – termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, będziesz mógł złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę będziesz mógł przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona otwiera się w nowym oknie).

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo (strona otwiera się w nowym oknie).

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących (strona otwiera się w nowym oknie).

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej siedzib jednostek Krajowej Administracji Skarbowej znajdziesz na stronach tych jednostek w zakładce: Załatwianie spraw / Dostępność. Przejdź do wykazu stron internetowych jednostek KAS (strona otwiera się w nowym oknie).