Regulamin Serwisu https://granica.gov.pl/TaxFree dla Sprzedawców

(wersja 1.2 z dnia 18-05-2017r.)

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Warunki techniczne do korzystania z Serwisu

§ 4 Dane pozyskiwane przez Serwis

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

§ 7 Kierowanie zapytań

§ 8 Prawa autorskie

§ 9 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną oraz zastrzeżenia dotyczące praw autorskich.

2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Minister Rozwoju i Finansów.

3. Na podstawie art. 160 ust. 1, 2 i 5, art. 193 ust. 2, art. 232 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej - (Dz. U. 2016. 1948 z późniejszymi zmianami) oraz § 43 ust. 6 lit. b) i c) i ust. 7 lit. c) Zarządzenia nr 39/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku, obowiązki Administratora Serwisu realizuje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, mający siedzibę przy ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok, NIP 9660437133, REGON 001021122.

4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika.

5. Korzystając każdorazowo z usług Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6. Podstawy prawne regulaminu:

·    Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - (Dz. U. 2016. 1947 z późniejszymi zmianami);

·    Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej - (Dz. U. 2016. 1948 z późniejszymi zmianami);

·    Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. - tekst jednolity (Dz. U. 2017. 1221 z późniejszymi zmianami);

·    Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. - tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

7. Postanowienia Regulaminu uwzględniają wymogi wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 2 Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik:

A) Sprzedawca - podatnik zarejestrowany, jako podatnik podatku od towarów i usług prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej

B)Podmiot pośredniczący - podmiot, którego przedmiotem działalności jest usługowe dokonywanie zwrotu podatku VAT, z którym Sprzedawca zawarł umowę w sprawie zwrotu podatku.

Użytkownik, korzysta z zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem https://granica.gov.pl/TaxFree

2. Administrator - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://granica.gov.pl/TaxFree

4. Dostęp podstawowy – Użytkownik ma prawo wglądu wyłącznie do danych o dokumentach przez siebie wprowadzonych poprzez formularz w Serwisie od momentu zarejestrowania w Serwisie. Użytkownik nie posiada dostępu do danych o dokumentach zarejestrowanych przez innych Użytkowników Serwisu.

5. Dostęp rozszerzony – Użytkownik ma dostęp do danych o wszystkich dokumentach zarejestrowanych z jego NIP lub do danych o dokumentach wystawionych przez Sprzedawców, z którymi podpisał umowę (Użytkownik, o którym mowa w pkt.1 lit. B).

6. Pliki Cookiesciasteczka (ang. cookies) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7. Dokument – dokument TAX FREE.

§ 3 Warunki techniczne do korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z usług Serwisu konieczne jest, aby przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Pliki cookies zawierają podstawowe dane Użytkownika: NIP, nazwę, adres, identyfikator serwisu, identyfikator sesji połączenia. Pliki cookies tworzone są w momencie kiedy połączenie szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL i są niezbędne do ochrony danych przesyłanych przez Użytkownika do Serwisu.

2. Administrator informuje użytkowników za pośrednictwem serwisu lub poczty elektronicznej o możliwości wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub jego części w przypadkach planowanych (bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania) lub nieplanowanych (awarie mające wpływ na działanie Serwisu niezależnie od Administratora).

§ 4 Dane pozyskiwane przez Serwis

1. Serwis pozyskuje automatycznie z przeglądarki internetowej Użytkownika następujące dane:

a)  data i godzina przekazania danych,

b)  numer IP komputera, na którym wypełniony został formularz,

c)  rodzaj przeglądarki, którą wykorzystuje Użytkownik;

2. Użytkownik wprowadza poprzez formularz następujące dane dotyczące:

a)  podróżnego:

i)  imię,

ii)  nazwisko,

iii)  kraj,

iv)  nr paszportu;

b)  dokumentu TAX FREE:

i)  nr dokumentu TAX FREE,

ii)  datę wystawienia,

iii)  wartość;

c)  asortymentu:

i)  ogólna informacja na temat wywożonego towaru;

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik - ma obowiązek zarejestrować się w Serwisie.

2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie polega na:

a.  Dla poziomu podstawowego - wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w Serwisie podając NIP, nazwę, miejscowość, ulicę, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, poczta, adres poczty elektronicznej (stający się jednocześnie loginem do Serwisu) oraz hasło. Po poprawnym wypełnieniu formularza, na wskazany adres poczty elektronicznej zostaje przez Serwis wysłany link aktywacyjny. Użytkownik musi aktywować konto poprzez wejście na stronę wskazaną przez ten link.

b. Dla poziomu rozszerzonego – wykonaniu czynności opisanych w punkcie 2a, a następnie dostarczeniu Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w formie papierowej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Administratora zamieszczonej na ePUAP wypełnionego dokumentu, tj: „Wniosku o dostęp rozszerzony do systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych"

3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez wypełnianie formularza danymi pochodzącymi z dokumentu TaxFree, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity (Dz. U. 2017. 1221 z późniejszymi zmianami). Wartość brutto towarów na pojedynczym dokumencie wprowadzanym przez Użytkownika, nie może być mniejsza niż 300 PLN.

4.Użytkownik ma obowiązek podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Administratora o zaprzestaniu prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą towarów w ramach systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych”.

6.Użytkownik ma obowiązek poinformować Administratora o zmianach dotyczących prowadzonej działalności.

7.Użytkownik ma obowiązek zgłosić do Administratora informację o zaprzestaniu korzystania z Systemu.

8.Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom Serwisu niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany i nowości w funkcjonowaniu), komunikaty dotyczące niedostępności, nowości dotyczących zmian prawnych związanych z Serwisem itp. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania tych informacji poprzez kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej przesłanej wiadomości lub bezpośrednio po zalogowaniu do Serwisu w części dotyczącej „Zmiany danych”.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator Serwisu – będąc organem Krajowej Administracji Skarbowej, w myśl artykułu 2, 45, 47 i 54 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - (Dz. U. 2016. 1947 z późniejszymi zmianami) posiada prawo do przetwarzania danych osobowych bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.

2. Administrator posiada prawo do weryfikacji danych podanych w Serwisie przez Użytkownika, podczas potwierdzenia wywozu towarów deklarowanych na dokumencie o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity (Dz. U. 2017. 1221 z późniejszymi zmianami) w oddziałach celnych granicznych.

3. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - (Dz. U. 2016. 1947 z późniejszymi zmianami), informacja uzyskana od Użytkownika Serwisu, która na mocy przepisów odrębnych podlega ochronie, jest tajemnicą skarbową. Przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę skarbową, w tym danych osobowych, jest dozwolone w przypadku, gdy Administrator jest do tego upoważniony lub zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 7 Kierowanie zapytań

1. Wszelkie zapytania oraz propozycje zmian należy kierować do Administratora na adres pocztowy jak w § 1 pkt 2 lub pocztą elektroniczną na adres: is@pd.mofnet.gov.pl.

2. Rozpatrzenie zapytania następuje w terminie 30 dni od jego skutecznego otrzymania. Odpowiedź w sprawie zapytania jest wysyłana na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu lub na inny wskazany przez Użytkowania adres.

§ 8 Prawa autorskie

1. Majątkowe prawa autorskie do składników oprogramowania Serwisu oraz utworów w szczególności: opisów, instrukcji, filmów szkoleniowych, itp. należą do Administratora Serwisu. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. - (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

§ 9 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od 18-05-2017 r. i jest publikowany na stronie internetowej www.granica.gov.pl/TaxFree


Strona aktualizowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Copyright © 2004-2021 by Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej