Regulamin Serwisu https://granica.gov.pl/TaxFree dla Sprzedawców

(wersja 1.1 z dnia 26-10-2015r.)

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Warunki techniczne do korzystania z Serwisu

§ 4 Dane pozyskiwane przez Serwis

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

§ 7 Kierowanie zapytań

§ 8 Prawa autorskie

§ 9 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną oraz zastrzeżenia dotyczące praw autorskich.

2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Minister Finansów.

3. Obowiązki Administratora Serwisu na podstawie §5 Uchwały nr 8/2013 Rady Informatyzacji Resortu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przekazania do eksploatacji wdrożonej usługi informatycznej Zwrot VAT dla podróżnych realizuje Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, mający siedzibę w 15-339 Białystok, ul. Octowa 2, NIP 5450002929, REGON 000143751.

4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika.

5. Korzystając każdorazowo z usług Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6. Podstawy prawne regulaminu:

·    Ustawa o Służbie Celnej z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 168, poz. 1323); tekst jednolity z 29 listopada 2013 r. - (Dz. U. 2013. 1404 z późniejszymi zmianami);

·    Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535); tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. - (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami);

·    Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83); tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. - (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

7. Postanowienia Regulaminu uwzględniają wymogi wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 2 Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik:

A) Sprzedawca - podatnik zarejestrowany, jako podatnik podatku od towarów i usług prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej

B) Podmiot, którego przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu podatku VAT, z którym Sprzedawca zawarł umowę w sprawie zwrotu podatku.

Użytkownik, korzysta z zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem https://granica.gov.pl/TaxFree

2. Administrator - Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://granica.gov.pl/TaxFree

4. Dostęp podstawowy – Użytkownik ma prawo wglądu wyłącznie do danych o dokumentach przez siebie wprowadzonych poprzez formularz w Serwisie od momentu zarejestrowania w Serwisie. Użytkownik nie posiada dostępu do danych o dokumentach zarejestrowanych przez innych Użytkowników Serwisu.

5. Dostęp rozszerzony – Użytkownik ma dostęp do danych o wszystkich dokumentach zarejestrowanych z jego NIP lub do danych o dokumentach wystawionych przez Sprzedawców, z którymi podpisał umowę (Użytkownik, o którym mowa w pkt.1 lit. B).

6. Pliki Cookiesciasteczka (ang. cookies) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7. Dokument – dokument TAX FREE.

§ 3 Warunki techniczne do korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z usług Serwisu konieczne jest, aby przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Pliki cookies zawierają podstawowe dane Użytkownika: NIP, nazwę, adres, identyfikator serwisu, identyfikator sesji połączenia. Pliki cookies tworzone są w momencie kiedy połączenie szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL i są niezbędne do ochrony danych przesyłanych przez Użytkownika do Serwisu.

2. Administrator informuje użytkowników za pośrednictwem serwisu lub poczty elektronicznej o możliwości wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub jego części w przypadkach planowanych (bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania) lub nieplanowanych (awarie mające wpływ na działanie Serwisu niezależnie od Administratora).

§ 4 Dane pozyskiwane przez Serwis

1. Serwis pozyskuje automatycznie z przeglądarki internetowej Użytkownika następujące dane:

a)  data i godzina przekazania danych,

b)  numer IP komputera, na którym wypełniony został formularz,

c)  rodzaj przeglądarki, którą wykorzystuje Użytkownik;

2. Użytkownik wprowadza poprzez formularz następujące dane dotyczące:

a)  nr paszportu podróżnego;

b)  dokumentu TAX FREE:

i)              nr dokumentu TAX FREE,

ii)            datę wystawienia,

iii)          wartość;

c)  asortymentu:

i)              ogólna informacja na temat wywożonego towaru;

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik - ma obowiązek zarejestrować się w Serwisie.

2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie polega na:

a.  Dla poziomu podstawowego - wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w Serwisie podając NIP, nazwę, miejscowość, ulicę, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, poczta, adres poczty elektronicznej (stający się jednocześnie loginem do Serwisu) oraz hasło. Po poprawnym wypełnieniu formularza, na wskazany adres poczty elektronicznej zostaje przez Serwis wysłany link aktywacyjny. Użytkownik musi aktywować konto poprzez wejście na stronę wskazaną przez ten link.

b. Dla poziomu rozszerzonego – wykonaniu czynności opisanych w punkcie 2a, a następnie dostarczeniu Dyrektorowi Izby Celnej w Białymstoku w formie papierowej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Administratora zamieszczonej na ePUAP wypełnionego dokumentu, tj: „Wniosku o dostęp rozszerzony do systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych".

3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez wypełnianie formularza danymi pochodzącymi z dokumentu TaxFree, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. - (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm). Wartość brutto towarów na pojedynczym dokumencie wprowadzanym przez Użytkownika, nie może być mniejsza niż 200 PLN.

4.Użytkownik ma obowiązek podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Administratora o zaprzestaniu prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą towarów w ramach systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych”.

6.Użytkownik ma obowiązek poinformować Administratora o zmianach dotyczących prowadzonej działalności.

7.Użytkownik ma obowiązek zgłosić do Administratora informację o zaprzestaniu korzystania z Systemu.

8.Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom Serwisu niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany i nowości w funkcjonowaniu), komunikaty dotyczące niedostępności, nowości dotyczących zmian prawnych związanych z Serwisem itp. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania tych informacji poprzez kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej przesłanej wiadomości lub bezpośrednio po zalogowaniu do Serwisu w części dotyczącej „Zmiany danych”.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator Serwisu – będąc organem Służby Celnej, w myśl artykułu 2, 7 i 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323); tekst jednolity z 29 listopada 2013 r. - (Dz. U. 2013. 1404 z późniejszymi zmianami) posiada prawo do przetwarzania danych osobowych bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.

2. Administrator posiada prawo do weryfikacji danych podanych w Serwisie przez Użytkownika, podczas potwierdzenia wywozu towarów deklarowanych na dokumencie o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. - (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm) w oddziałach celnych granicznych.

3. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323); tekst jednolity z 29 listopada 2013 r. - (Dz. U. 2013. 1404 z późniejszymi zmianami), informacja uzyskana od Użytkownika Serwisu, która na mocy przepisów odrębnych podlega ochronie, jest tajemnicą celną i nie może być rozpowszechniana przez Administratora bez zgody Użytkownika, który ją udostępnił. Przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę celną, w tym danych osobowych, jest dozwolone w przypadku, gdy Administrator jest do tego upoważniony lub zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 7 Kierowanie zapytań

1. Wszelkie zapytania oraz propozycje zmian należy kierować do Administratora na adres pocztowy jak w § 1 pkt 2 lub pocztą elektroniczną na adres ic.bialystok@bia.mofnet.gov.pl

2. Rozpatrzenie zapytania następuje w terminie 30 dni od jego skutecznego otrzymania. Odpowiedź w sprawie zapytania jest wysyłana na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu lub na inny wskazany przez Użytkowania adres.

§ 8 Prawa autorskie

1. Majątkowe prawa autorskie do składników oprogramowania Serwisu oraz utworów w szczególności: opisów, instrukcji, filmów szkoleniowych, itp. należą do Administratora Serwisu. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. - (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm). Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

§ 9 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od 26.10.2015 r. i jest publikowany na stronie internetowej www.granica.gov.pl/TaxFree


Strona aktualizowana przez Izbę Celną w Białymstoku.
Copyright © 2004-2017 by Izba Celna w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.